Marketing Executive

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,000-25,000 per annum FTE (pro-rata salary £13,800 - £15,000)
Posted
14 Sep 2018
Closes
01 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Marketing Executive (Part time)

 £ 23,000-25,000 per annum FTE (pro-rata salary £13,800 - £15,000)

22.5 hours per week (Tuesday, Wednesday and Thursday)

Closing date: 1st October 2018

Business in focus are looking for a part time Marketing Executive to join their 103 strong and growing workforce of professionals. Some of the key responsibilities of this role include:

 • To ensure that marketing activities, e.g. coordinating and organising events, running campaigns for business initiatives and promotions, writing and publishing case studies, etc. are managed to prescribed timetables, deadlines and on budget.
 • Proactively liaise with all relevant stakeholders, e.g. Welsh Government, clients, consortium members, etc. to maintain compliance with prescribed guidelines and agree content prior to release and publication.
 • Work in conjunction with the Business Development & Marketing Manager, develop national and regional marketing collateral for use by BiF staff, e.g. flyers, visual aid templates for presentations.
 • To devise and implement brand awareness measures to develop the Business in Focus brand.
 • To lead and review social media initiatives and coordinate activity for internal clients, e.g. Business Services, HR and external clients, e.g. Start-up Loan Company, to meet desired outcomes and requirements.
 • To maintain and develop professional and productive networks at all levels with existing referral partners ensuring that the BiF brand values are upheld at all times.
 • To monitor the effectiveness of marketing activity; to monitor event feedback and recommend and implement actions to ensure continual improvement.
 • Attend marketing events to promote the organisation which requires working outside of standard working hours on a frequent basis.
 • Support the Leadership Team by identifying and making recommendations for continuous improvement, e.g. procedures, systems of work. 

The successful candidate will have:

 • A professional marketing qualification such as Certificate in Marketing (CIM) or be working towards a professional marketing qualification or have proven work experience with good CPD activities to support development and knowledge in an operational marketing role.
 • Experience in a similar marketing role that involved overseeing and coordinating marketing activities, operating social media marketing campaigns, managing a website and performance data reporting and communicating to groups of people at events.
 • Experience of content and event management.
 • Knowledge of the latest social media platforms, SEO and PPC, WordPress or other web platform and Adobe InDesign or other design software.
 • Effective prioritisation skills, good customer service and analytical skills. The ability to work under pressure.
 • Full driving license and use of own vehicle.
 • Satisfactory enhanced DBS check.

There is also an opportunity for somebody with less experience to be considered for development on a lower salary.

As well as an engaging workload Business in Focus also offer the below benefits:

Benefits:

 • Salary £23,000 - £25,000 per annum FTE (pro-rata salary £13,800 - £15,000)
 • 25 days annual leave plus bank holidays (increased annual leave entitlement annually after every two completed years of service, this is capped at 30 days)
 • 6% non-contributory pension scheme
 • Flexible modern working practices such as TOIL, 6 late starts or early finishes per annum (worth 2 hours each)
 • Free tea and coffee
 • Dress down Fridays
 • Childcare vouchers
 • Company mobile and laptop
 • Company outings such as team away day and Christmas party

After successful completion of probation period:

 • Income protection
 • Employee assistance programme
 • Death in service

 

Swyddog Gweithredol Marchnata (Rhan-amser)

£23,000 - £25,000 y flwyddyn CALl (cyflog pro-rata £13,800 - £15,000)

Oriau: 22.5 awr yr wythnos (dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd lau)

Dyddiad cau: 1 Hydref 2018

Mae Busnes mewn Ffocws yn dymuno penodi Swyddog Gweithredol Marchnata rhan-amser i ymuno â’n gweithlu cryf sy’n tyfu o 103 o weithwyr proffesiynol. Dyma rai o gyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Sicrhau fod gweithgareddau marchnata, e.e. cydlynu a threfnu digwyddiadau, rhedeg ymgyrchoedd ar gyfer mentrau busnes a hyrwyddiadau, ysgrifennu a chyhoeddi astudiaethau achos ac ati, yn cael eu rheoli yn unol ag amserlenni a therfynau amser penodol ac o fewn y gyllideb.
 • Cysylltu’n rhagweithiol â’r holl randdeiliaid perthnasol, e.e. Llywodraeth Cymru, cleientiaid, aelodau’r consortiwm ac ati, i gynnal cydymffurfiaeth â chanllawiau penodol a chytuno ar gynnwys cyn rhyddhau a chyhoeddi.
 • Gweithio ar y cyd â’r Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnata, datblygu deunyddiau marchnata cenedlaethol a rhanbarthol i’w defnyddio gan staff BmFf, e.e. taflenni cyhoeddusrwydd, templedi cymhorthion gweledol ar gyfer cyflwyniadau.
 • Dyfeisio a gweithredu mesurau i wella ymwybyddiaeth o’r brand er mwyn datblygu brand Busnes mewn Ffocws.
 • Arwain ac adolygu mentrau cyfryngau cymdeithasol a chydlynu gweithgarwch ar gyfer cleientiaid mewnol, e.e. Gwasanaethau Busnes, Adnoddau Dynol a chleientiaid allanol, e.e. Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes, i gyflawni’r canlyniadau a’r gofynion a ddymunir.
 • Cynnal a datblygu rhwydweithiau proffesiynol a chynhyrchiol ar bob lefel â phartneriaid atgyfeirio presennol gan sicrhau fod gwerthoedd brand BmFf yn cael eu cynnal bob amser.
 • Monitro effeithiolrwydd gweithgarwch marchnata; monitro adborth ynghylch digwyddiadau ac argymell a gweithredu camau i sicrhau gwelliannau rheolaidd.
 • Mynychu digwyddiadau marchnata i hyrwyddo’r sefydliad, sy’n golygu gweithio y tu allan i oriau gwaith safonol yn rheolaidd.
 • Cynorthwyo Arweinydd y Tîm Cynghori trwy nodi a gwneud argymhellion ynghylch gwelliannau rheolaidd, e.e. gweithdrefnau, systemau gwaith.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y canlynol:

 • Cymhwyster proffesiynol ym maes marchnata, megis Tystysgrif mewn Marchnata (CIM), neu dylai fod yn gweithio tuag at gymhwyster proffesiynol ym maes marchnata neu dylai fod wedi cael profiad gwaith llwyddiannus ac wedi cwblhau gweithgareddau DPP da i ategu datblygiad a gwybodaeth yn rhan o swydd weithredol marchnata.
 • Profiad o waith marchnata tebyg oedd yn cynnwys goruchwylio a chydlynu gweithgareddau marchnata, rhedeg ymgyrchoedd marchnata ar gyfryngau cymdeithasol, rheoli gwefan a llunio adroddiadau ynghylch data yn ymwneud â pherfformiad a chyfathrebu â grwpiau o bobl mewn digwyddiadau.
 • Profiad o reoli cynnwys a digwyddiadau.
 • Gwybodaeth am y cyfryngau cymdeithasol diweddaraf, SEO a PPC, WordPress neu blatfformau gwefannau eraill ac Adobe InDesign neu feddalwedd dylunio arall.
 • Sgiliau blaenoriaethu effeithiol a sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid a dadansoddi da.  Y gallu i weithio dan bwysau.
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o’i gerbyd ei hun.
 • Gwiriad manwl derbyniol gan y GDG.

Mae hefyd gyfle i rywun llai profiadol i’w ystyried ar gyfer datblygiad ar gyflog is.

Yn ogystal â baich gwaith diddorol, rydym ni hefyd yn cynnig y buddion a nodir isod:

Buddion:                                     

 • Cyflog £23,000 - £25,000 y flwyddyn CALl (cyflog pro-rata £13,800 - £15,000)
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc (bydd yr hawl i wyliau blynyddol yn cynyddu’n flynyddol wedi pob dwy flynedd o wasanaeth a gwblheir, hyd at uchafswm o 30 diwrnod)
 • Cynllun pensiwn anghyfrannol 6%
 • Arferion gwaith modern a hyblyg megis TOIL, yr hawl i gychwyn yn hwyr neu orffen yn gynnar 6 gwaith y flwyddyn (sy’n werth 2 awr bob tro)
 • Te a choffi am ddim
 • Gwisgo’n anffurfiol bob dydd Gwener
 • Talebau gofal plant
 • Ffôn symudol a gliniadur y cwmni
 • Gweithgareddau a drefnir gan y cwmni megis diwrnod i ffwrdd y tîm a’r parti Nadolig

Ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus:

 • Gwarchod incwm
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogeion
 • Marw yn y swydd

Cliciwch yma i wneud cais am y rôl..