Administrator (Part time)

Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£17,121 - £17,600 per annum FTE (pro-rata salary £9,131 - £9,386)
Posted
11 Sep 2018
Closes
24 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Do you have what it takes to support Welsh SME’s to deliver their growth ambitions?

Role: Administrator (Part time), Business Wales

Location: Pencoed, Bridgend

Salary: £17,121 - £17,600 per annum FTE (pro-rata salary £9,131 - £9,386)

Hours:  20 hours per week (Please note that this is a job share arrangement and the set working hours are 1pm – 5pm Monday to Friday)

Closing date: Thursday 20th September 2018, 12pm

This is an exciting opportunity to join Business Wales service that provides first class business support to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund and delivered by Growth Partnership Wales (GPW), a partnership of Business in Focus, Antur Teifi and Serco.

You will be working in a busy environment and will provide a diverse administrative support that includes data entry, maintaining up-to-date client files that meet audit standards as well as assisting with answering telephone calls and maintaining relevant levels of office supplies.

Consequently, organisational and customer service skills along with good communication skills, both verbal and written, are crucial. Because your role involves processing paperwork and accurate data inputting into the database it requires high level attention to detail and accuracy.  Training will be given for the database but excellent IT skills are needed in Microsoft Office i.e. Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

For more information about the role please refer to the job description.

Please complete application form and return by clicking apply

Business in Focus reserves the right to change the closing date for applications at any given time. Please check the Company’s website for the most up to date deadline.

Please be advised that we have other exciting employment opportunities within the Business Wales service.

Business in Focus is equal opportunity employer and service provider that will not ask candidates for any upfront fee or offer the role without following a recruitment process. Agencies need not respond or contact in relation to this vacancy.

 

Gweinyddwr (Rhan-Amser)

Yn atebol i: Arweinydd y Tim Gweinyddu

Band Cyflog: £17,121 - £17,600 y flwyddyn cyfweth ag amser llawn (cyflog pro rata o £9,131 - £9,386)

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr                               

Dyddiad cau: 24 Medi 2018

Oriau: 20 awr yr wythnos (Noder fod hon yn swydd a rennir a’r oraiu gwaith penodol yw 1yh – 5yh rhwn dydd llun a dydd Gwener)

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â gwasanaeth Busnes Cymru sy'n darparu cymorth busnes o'r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu  gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Teifi a Serco.

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd prysur a byddwch yn darparu cymorth gweinyddol amrywiol sy'n cynnwys cofnodi data, sicrhau fod ffeiliau cleientiaid yn gyfredol i fodloni safonau archwilio yn ogystal â chynorthwyo gyda ateb galwadau ffôn a chynnal lefelau perthnasol o gyflenwadau swyddfa.

O ganlyniad, mae sgiliau trefnu a gwasanaeth cwsmeriaid ynghyd â sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol. Oherwydd bod eich swyddogaeth yn cynnwys prosesu gwaith papur a mewnbynnu data cywir i'r gronfa ddata mae angen lefel uchel o sylw at fanylder a chywirdeb. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar gyfer y gronfa ddata ond mae angen sgiliau TG ardderchog yn Microsoft h.y. Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

Am fwy o wybodaeth am y rôl, darllenwch y disgrifiad swydd.

Yn ogystal â baich gwaith diddorol, rydym ni hefyd yn cynnig y buddion a nodir isod:

Buddion:

 • Cyflog £17,121 - £17,600 y flwyddyn cyfwerth ag amser llawn (cyflog pro rata o £9,131 - £9,386)
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc (bydd yr hawl i wyliau blynyddol yn cynyddu’n flynyddol wedi bob dwy flynedd o wasanaeth a gwblheir, hyd at uchafswm o 30 diwrnod)
 • Cynllun pensiwn anghyfrannol 6%
 • Arferion gwaith modern a hyblyg megis TOIL, yr hawl i gychwyn yn hwyr neu orffen yn gynnar 6 gwaith y flwyddyn (sy’n werth 2 awr bob tro)
 • Te a choffi am ddim
 • Gwisgo’n anffurfiol bob dydd Gwener
 • Talebau gofal plant
 • Ffôn symudol a gliniadur y cwmni
 • Gweithgareddau a drefnir gan y cwmni megis diwrnod i ffwrdd y tîm a’r parti Nadolig

Ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus:

 • Gwarchod incwm
 • Rhaglen cynorthwyo cyflogeion
 • Marw yn y swydd

Dyddiad Cau: 24 Medi 2018

     Mae Business in Focus yn gyflogwr cyfle cyfartal.