Uwch Reolwr Cyfathrebu / Senior Communications Manager

Location
Wylfa Newydd, Anglesey
Salary
Pecyn cyflog a buddion gwych ar gael / Excellent salary and benefits package on offer
Posted
11 Sep 2018
Closes
25 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

PŴER NIWCLEAR HORIZON – WYLFA NEWYDD

UWCH REOLWR CYFATHREBU

Ynys Môn

Pecyn cyflog a buddion gwych ar gael

Oes gennych chi brofiad o ddatblygu a chyflawni strategaethau cyfathrebu llwyddiannus ar gyfer sefydliad neu brosiect cymhleth ac uchel ei broffil? Ydych chi eisiau gweithio mewn amgylchedd lle mae’ch talentau’n cael eu cydnabod a’ch ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi? Hoffech chi fod yn rhan o un o brosiectau seilwaith mwyaf arwyddocaol y DU? Os felly, mae gennym ni rôl ddelfrydol i chi!

GWYBODAETH AM Y RÔL

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Cyfathrebu profiadol a brwdfrydig i arwain gweithgareddau cyfathrebu Pŵer Niwclear Horizon yng Nghymru. Lleoliad y swydd ydy safle Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

GWYBODAETH AMDANOCH CHI

Bydd gofyn bod gennych chi brofiad o weithio mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym, gan ddefnyddio’r holl ddulliau cyfathrebu i gyfleu gwybodaeth gymhleth mewn ffordd syml. Byddwch chi hefyd yn rheolwr pobl effeithiol iawn, yn gallu ysbrydoli ac annog tîm – y rheini sy’n gweithio i chi’n uniongyrchol, a’r rheini yn nhîm ehangach Horizon.

Yn ddelfrydol, byddwch chi’n gallu darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg. Fodd bynnag, os nad ydych chi’n siarad yr iaith ar hyn o bryd ond eich bod yn fodlon dysgu, byddem yn falch o glywed gennych chi. Byddem yn falch iawn petai gennych chi brofiad blaenorol o ddatblygu prosiect, a byddai rhywfaint o wybodaeth am y diwydiant niwclear yn fuddiol.

GWYBODAETH AMDANOM NI

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwneud cynnydd cyflym iawn ar ei daith i ddatblygu ac adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn, ac yn Oldbury yn ne Swydd Gaerloyw. Byddwn yn darparu ynni fforddiadwy a charbon isel ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol, yn rhoi hwb i gyflenwadau pŵer y wlad ac yn datblygu sgiliau lleol.

Rydym yn cyfuno cryfderau gorau’r DU a’r byd: technoleg sydd wedi cael ei phrofi; safleoedd gwych ac arbenigwyr. Mae hwn yn gyfle unigryw i gyfrannu at yr her gymhleth o ddarparu ynni cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, ac i fod yn rhan o un o’r prosiectau seilwaith sifil mwyaf yn y DU.

Dyma gyfle gwych i ddangos eich sgiliau ac i ddatblygu’ch gyrfa, gan fod yn rhan allweddol o lwyddiant y prosiect cyffrous hwn.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Ewch i www.horizonnuclearpower.com/gyrfaoedd i gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais.Y dyddiad cau yw 25 Medi 2018.

Dilynwch ni ar:

Twitter: @horizonnuclear

Instagram: horizonnuclear

......

HORIZON NUCLEAR POWER – WYLFA NEWYDD

SENIOR COMMUNICATIONS MANAGER

Anglesey

Excellent salary and benefits package on offer

Do you have experience in successfully developing and delivering communication strategies for a complex, high profile project or organisation? Do you want to work in an environment where your talent is recognised and your efforts are appreciated? Would you like to be part of one of the UK’s most significant infrastructure projects? If so we have the ideal role for you!

ABOUT THE ROLE

We are looking for an experienced and enthusiastic Senior Communications Manager to lead Horizon Nuclear Power’s communications activities in Wales, based at our Wylfa Newydd site on Anglesey.

ABOUT YOU

You will need to have experience of working in a fast-moving environment, using the complete range of communications mechanisms to tell a complex story simply. You will also be a great people manager, able to motivate and encourage a team, both those that work directly for you and those in the broader Horizon team.

Ideally, you’ll be able to read and write in Welsh however we’d love to hear from you if you don’t currently speak the language but are willing to learn. We’d love it if you had previous experience of a development project and some knowledge of the nuclear industry would be beneficial.

ABOUT US

Horizon Nuclear Power is building real momentum on its journey to developing and constructing new nuclear power stations at Wylfa on Anglesey and Oldbury in South Gloucestershire. We will deliver affordable, low carbon energy for present and future generations, boost the country’s power supplies and develop local skills.

We are combining the best of UK and global strengths: tried and tested technology; excellent sites and expert people. This is a unique opportunity to be involved in the complex challenge of delivering a sustainable energy future and one of the largest civil infrastructure projects in the UK.

This is an excellent opportunity to showcase your skills and develop your career while playing a key role in the success of this exciting project.

Horizon Nuclear Power is an Equal Opportunities employer.

For more information and to apply visit: www.horizonnuclearpower.com/careers

The closing date is 25 September 2018.

Twitter: @horizonnuclear

Instagram: horizonnuclear