Finance Officer (Executive Officer)

Recruiter
Estyn
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,625 - £27,400
Posted
07 Sep 2018
Closes
17 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Finance Officer (Executive Officer)

Salary - £23,625 - £27,400

This vacancy is offered on a fixed term basis for a period up to 30 September 2019. The Finance Officer (Executive Officer) is responsible for supporting the Finance and Procurement Manager in developing and maintaining finance policies and procedures within Estyn.

Job specific criteria

 • Experience of using financial systems
 • Experience of maintaining accurate and detailed financial records
 • Ability to extract, analyse and develop  data to produce expenditure forecasts
 • Ability to use ICT effectively, including Microsoft packages e.g. Excel, Word, and Outlook
 • Awareness of the possibility of fraud and the ability to apply financial controls to reduce the risk of errors and fraudulent activity
 • Ability to communicate effectively with staff at all levels of the organisation to ensure the timely delivery of information and meeting of deadlines
 • Ability to prioritise tasks, work accurately and with attention to detail
 • Good written and verbal communication skills
 • The ability to communicate in Welsh is desirable but not essential for this post.

Hours of work - Five-day week (Monday to Friday) of 37 hours excluding lunch breaks

Location - Cardiff, where free car parking is available.

The closing date for applications is 10am, Monday 17 September 2018.

 

 

Swyddog Cyllid (Swyddog Gweidthredol)

Cyflog - £23,625 - £27,400

Swydd am gyfnod penodol yw hon, hyd at 30 Medi 2019 yn ôl pob tebyg.  Fe fydd y Swyddog Cyllid (Swyddog Gweidthredol) yn gyfrifol am gynorthwyo’r Rheolwr Cyllid a Chaffael i ddatblygu a chynnal polisïau a gweithdrefnau cyllid yn Estyn.

Meini prawf penodol y swydd

 • Profiad o ddefnyddio systemau ariannol
 • Profiad o gadw cofnodion ariannol cywir a manwl
 • Gallu i ddethol, dadansoddi a datblygu data i gynhyrchu rhagolygon gwariant
 • Gallu i ddefnyddio TGCh yn effeithiol, gan gynnwys pecynnau Microsoft e.e. Excel, Word, ac Outlook
 • Ymwybyddiaeth o’r posibilrwydd o dwyll a’r gallu i gymhwyso rheolaethau ariannol er mwyn lleihau risg camgymeriadau a gweithgarwch twyllodrus
 • Gallu i gyfathrebu’n effeithiol â staff ar bob lefel yn y sefydliad er mwyn sicrhau cyflwyno gwybodaeth yn amserol a bodloni terfynau amser
 • Gallu i flaenoriaethu tasgau, gweithio’n gywir a chan roi sylw i fanylder
 • Medrau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Oriau gwaith - pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad - Caerdydd, ble gellir parcio am ddim 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb, Dydd Llun, 17 Medi 2018.