Administrative Support Office / Swyddog Cymorth Gweinyddol

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£19,240 per annum (starting salary) / £19,240 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)
Posted
31 Aug 2018
Closes
17 Sep 2018
Ref
EWC 9/ CGA 9
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the independent regulator, ensuring professionalism and high standards of conduct and competence within the education workforce in Wales. We regulate on behalf of the public and support education professionals in a variety of roles including teachers and support staff, from the foundation phase through to further education, youth work and work-based learning.

The Administrative Support Officer will provide a bilingual general administrative support to the office, including front of house responsibilities, receiving and communicating messages in Welsh and English and maintaining office diaries and supplies.  The Administrative Support Officer will also provide facilities support to the Office Manager and offer wider administrative support across EWC teams as required.

The successful candidate will be a fluent Welsh speaker with the ability to work through the medium of Welsh and English, and experience handling telephone enquiries.  In addition, the successful candidate will have strong communication and interpersonal skills and take an organised approach to work.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 17 September 2018

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/recruitment

 

 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr annibynnol, sy’n sicrhau proffesiynoldeb ac ymddygiad a chymhwysedd o safon uchel yn y gweithlu addysg yng Nghymru. Rydym yn rheoleiddio ar ran y cyhoedd ac yn cefnogi gweithwyr addysg proffesiynol mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys athrawon a staff cymorth, o’r cyfnod sylfaen i addysg bellach, gwaith ieuenctid a dysgu seiliedig ar waith.

Bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol yn darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol dwyieithog i'r swyddfa, gan gynnwys cyfrifoldebau blaen y tŷ, derbyn a chyfleu negeseuon yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnal dyddiaduron swyddfa a chyflenwadau. Bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol yn darparu cymorth cyfleusterau i'r Rheolwr Swyddfa ac yn cynnig cefnogaeth weinyddol ehangach ar draws timau CGA fel bo'r angen.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siarad Cymraeg yn rhugl a'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, ac ymdrin ag ymholiadau ffôn. Yn ogystal, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf ac agwedd drefnus at waith.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 17 Medi 2018.  

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio