Glas Members

Location
Treharris, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful)
Salary
Voluntary - No salary
Posted
28 Aug 2018
Closes
14 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are recruiting new Members

Dŵr Cymru Welsh Water is not for profit and unique in the utilities sector. Its holding company, Glas Cymru Holdings Cyfyngedig, is a single purpose company formed to own, finance and manage Dŵr Cymru. As a company limited by guarantee we have no shareholders and instead have around 60 Members who carry out a vital scrutiny and governance role. Any financial surpluses are retained for the benefit of our customers and put back into looking after your water and the environment.

Our Members…

  • Hold our Board of Directors to account for the performance of the Company
  • Help to ensure high standards of corporate governance
  • Meet at least twice a year with an additional two regional meetings held throughout Wales
  • Are unpaid but reimbursed for expenses

To reflect our customer base across Wales and parts of England, we are keen to appoint Members with a diverse range of ages, skills, backgrounds and experiences. We are particularly keen to receive applications from individuals based in West and Mid Wales as we are currently under represented in these areas

Shortlisted applicants will be invited to an interview on 2 October (Carmarthen), 5 October (Llandrindod Wells) or 8 October (Cardiff) 2018.

Appointments will be made in October 2018 and an induction will be provided before you are invited to your first Members’ meeting on Friday 7 December 2018.

Want to apply?

Please send your CV and a covering letter explaining why you wish to become a Glas Member by 14 September 2018.

 

 

Rydym yn recriwtio Aelodau newydd

Mae Dŵr Cymru yn gwmni nid-er-elw ac yn unigryw yn sector y cyfleustodau. Cwmni un pwrpas yw ei gwmni daliannol, Glas Cymru Holdings Cyfyngedig, a ffurfiwyd i fod yn berchen ar, ariannu a rheoli Dŵr Cymru. Fel cwmni cyfyngedig trwy warant, nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, ond yn hytrach, mae gennym ryw 60 o Aelodau sy’n cyflawni rôl craffu a llywodraethu hanfodol. Mae unrhyw wargedion ariannol yn cael eu gwario er budd ein cwsmeriaid, a’u buddsoddi i ofalu am eich dŵr a’r amgylchedd.

Mae ein Haelodau...

  • yn dal Bwrdd y Cyfarwyddwyr i gyfrif am berfformiad y Cwmni
  • yn helpu i sicrhau safonau uchel o ran llywodraethu corfforaethol
  • yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae dau gyfarfod rhanbarthol pellach ledled Cymru
  • yn cyflawni’r rôl heb dâl, ond rydym yn ad-dalu unrhyw gostau.

Er mwyn adlewyrchu ein hystod o gwsmeriaid ar draws Cymru a rhannau o Loegr, rydym yn awyddus i benodi Aelodau o amrywiaeth o oedrannau a chefndiroedd, sgiliau a phrofiadau. Rydym yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion yng Ngorllewin a Chanolbarth Cymru am fod yr ardaloedd hyn wedi eu tangynrychioli ar hyn o bryd.

Bydd cyfweliadau ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd ar y rhestr fer yn cael eu cynnal ar 2 Hydref (Caerfyrddin), 5 Hydref (Llandrindod) ac 8 Hydref (Caerdydd) 2018.

Bydd penodiadau yn cael eu cadarnhau ym mis Hydref 2018 a chewch gyflwyniad cyn cael eich gwahodd i’ch cyfarfod cyntaf o’r Aelodau ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

Eisiau gwneud cais?

I wneud cais, anfonwch eich CV a llythyr esboniadol sy’n esbonio pam eich bod am ddod yn Aelod o Glas erbyn 14 Medi 2018.

More searches like this