Pastoral Coach – Health & Social Care

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
Salary £20,194 - £21,832 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
20 Aug 2018
Closes
17 Sep 2018
Ref
BLUP69741
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Permanent, Part Time (86.47%)

Are you pro-active and self-motivated and able to connect with young people in both group and one to one situations? If so, this could be the role for you!

Here at Coleg Cambria, we are now looking for a Pastoral Coach in Health & Social Care to join us at our Yale Campus on a part time basis (86.47%).

This is a student support role with responsibility for supporting students in their identified groups on their learning journey to ensure that they feel safe in College, are happy and successful. You will value each student as a precious individual and provide the support, guidance and care to enable them to achieve their maximum potential. All students are allocated a Pastoral Coach who they meet with once a week for a group tutorial session, in addition to a one to one review meeting.

Each full time Pastoral Coach will have up to 10 groups allocated, and may have a group session for 1 hour per week allocated for one to one interviews, and the remaining time will be spent carrying out administration, pastoral care and one to one student support.

So if you are educated to Degree level or Level 3 in Health and Social Care and have experience of working within a learning support environment, then we want to hear from you. You’ll have an understanding of the range of needs of learners at College and demonstrate an awareness of Safeguarding issues.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date:  03/09/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Anogwr Bugeiliol - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Wrecsam

Cyflog £20,194 - £21,832 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Rhan-amser (86.47%)

Ydych chi’n rhagweithiol, yn gallu cymell eich hunan a chysylltu â phobl ifanc mewn sefyllfaoedd grŵp ac un i un.  Os felly, efallai mai dyma’r swydd i chi.

Rydyn ni’n chwilio am Anogwr Bugeiliol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymuno â ni yn rhan amser ar ein safle Iâl yma yng Ngholeg Camrbia.

Gwaith yr anogwr bugeiliol yw rhoi cymorth i fyfyrwyr a bod yn gyfrifol am eu cynorthwyo yn eu grwpiau penodol ac ar eu llwybrau dysgu, i sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus.  Byddwch yn parchu pob myfyriwr fel unigolyn gwerthfawr ac yn  rhoi’r cymorth, arweiniad a gofal iddynt i’w galluogi i gyflawni eu potensial llawn.  Rydym yn pennu Anogwr Bugeiliol i bob myfyriwr ac byddant yn eu cyfarfod yn ffurfiol unwaith yr wythnos ar gyfer sesiwn tiwtorial grŵp, yn ogystal â chyfarfodydd adolygu un i un rheolaidd.

Bydd gan bob Hyfforddwr Bugeiliol llawn amser hyd at 10 grŵp, ac efallai y bydd ganddynt sesiwn grŵp am awr yr wythnos ar gyfer cyfweliadau un i un.  Bydd yr amser sy'n weddill yn cael ei dreulio gyda dyletswyddau gweinyddol, gofal bugeiliol a chymorth un i un i fyfyrwyr.

Felly, os ydych chi wedi cael addysg hyd at lefel gradd neu lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a bod gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd cymorth i ddysgu, hoffem gael clywed gennych. Byddwch yn deall gwahanol anghenion dysgwyr y coleg ac yn gallu dangos eich bod yn gwybod am faterion Diogelu.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Dyddiad Cau:  03/09/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 

More searches like this