Assistant Project Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£17,452.89 per annum
Posted
06 Aug 2018
Closes
02 Sep 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Assistant Project Officer:

“Saving Treasures; Telling Stories” Project

National Museum Cardiff

14 months Fixed-term contract (November 2018-December 2019)

Part-time role - 27 Hours a week  (0.73 FTE)

Grade D: £17,452.89 per annum - pro rata (Based on a full-time salary of £23,916 – Sine point Grade D1).

We are looking for an Assistant Project Officer with experience in identifying and recording archaeological artefacts and also a confident communicator to fill the post. This post is created with grant funding provided by the Heritage Lottery Fund (Collecting Cultures programme). This five year project involves collecting and engaging with the portable archaeological heritage of Wales.

Based at the National Museum Cardiff, the Assistant Project Officer will undertake two key roles. They will support the Project Managers and Project Officer in assisting with the delivery of successful project outcomes, including supporting ongoing Community Projects and curating engaging PAS Cymru website content. Secondly, they will work closely with the PAS Cymru Co-ordinator for Wales, assisting with artefact recording and uploading onto the PAS web database, dealing personably with finders and offering assistance with a range of PAS tasks linked with the delivery of the Saving Treasures project.

Excellent interpersonal skills and an ability to work and travel independently to venues across Wales will be needed. The ability to communicate in Welsh to Entry Level standard (Level A1) is essential.’ For further information for what is expected of this, please look at the recruitment guidance.

Closing date: 02 September 2018 (by 5.00 pm)

 

 

Swyddog Project Cynorthwyol: 

Project “Saving Treasures; Telling Stories”

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Contract cyfnod-penodol am 14 mis (Tachwedd 2018 – Rhagfyr 2019)

Swydd rhan-amser - 27 awr yr wythnos  (0.73 FTE)

Gradd D: £17,452.89 y flwyddyn – pro rata (Ar sail cyflog llawn amser o £23,916 – Pwynt cyflog Gradd D1)

Rydym yn chwilio am Swyddog Project Cynorthwyol gyda profiad o waith adnabod, disgrifio a chofnodi gwrthrychau archaeolegol a hefyd yn gyfathrebwr hyderus i lenwi'r swydd. Cafodd y swydd hon ei chreu gydag arian grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (rhaglen Collecting Cultures). Mae’r project partneriaeth pum mlynedd hwn yn cynnwys casglu ac ymgysylltu â threftadaeth archaeolegol gludadwy Cymru.

Wedi’i leoli yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd y Swyddog Project Cynorthwyol yn ymgymryd â dwy rôl allweddol. Bydd y person yn gefnogi’r Rheolwyr Project a’r Swyddog Project i wireddu canlyniadau’r project, gan gynnwys cynorthwyo Projectau Cymunedol parhaus a chreu cynnwys creadigol a deniadol ar gyfer gwefan PAS Cymru. Bydd hefyd yn gweithio’n agos gyda Chydlynydd Canfyddiadau PAS Cymru gan gynorthwyo â’r gwaith o gofnodi gwrthrychau a’u llwytho i gronfa ddata PAS, ymdrin â’r canfyddwyr a chynorthwyo ag ystod o dasgau PAS sy’n gysylltiedig â phroject Hel Trysor, Hel Straeon.  

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog, y gallu i weithio’n annibynnol ac i deithio’n annibynnol i leoliadau ar draws Cymru. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg i safon lefel mynediad (lefel A1) yn hanfodol. Am rhagor o gwybodaeth o beth a disgwylir o’r lefel hon, ewch at y canllawiau recriwtio.

yddiad cau: 02 Medi 2018 (erbyn 5pm) 

More searches like this