Team Co-ordinator (Arts Funding)

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£20,550 – £24,990 pro rata depending on experience
Posted
02 Aug 2018
Closes
16 Aug 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Team Co-ordinator (Arts Funding)

Full time, 37 hours per week

Fixed term until 29th March 2019

Grade B: Salary £20,550 – £24,990 pro rata depending on experience

This role is based in Cardiff.

Team Co-ordinators within the Arts Funding Team are responsible for handling the day to day activities for all aspects of grants administration. They ensure that funding applications are correctly ‘logged’ and assured, that payments are handled efficiently and effectively, and that the outcomes of funded activity are correctly monitored and recorded.

The successful candidate will have proven experience in a similar role consisting of previous knowledge of grant management systems and a good working knowledge of analysing and reporting on data and grant schemes. A comprehensive understanding of financial monitoring and evaluation procedures is also required, along with proficient IT and administrative skills.  Good Microsoft Excel skills are particularly important within this role.

The ability to work on own initiative and prioritise, working effectively under pressure is essential along with good communication skills and a commitment to high standards of customer care.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

Closing date: 12:00 midday on Thursday 16th August 2018

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

 

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos

Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019

Gradd B: £20,550 - £24,990 pro rata  yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir, bod taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac effeithlon, a bod canlyniadau'r gweithgarwch ariannu yn cael eu monitro a chofnodi yn gywir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad hysbys mewn swydd debyg a gwybodaeth o systemau rheoli grantiau ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi data a chynlluniau grantiau. Bydd hefyd angen dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol yn ogystal â sgiliau TG a gweinyddol da. Mae sgiliau Microsoft Excel da yn arbennig o bwysig o fewn y rôl hon.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. 

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Iau 16eg o Awst 2018

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

More searches like this