Assessor in Childcare

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
Salary £25,139 - £28,331 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
31 Jul 2018
Closes
28 Aug 2018
Ref
BLUA68619
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As an Assessor in Childcare, you will assess the full range of QCF’s at Levels 2, 3, 4 & 5. Conducting Training Needs Analysis for candidates in the workplace, you will enrol students on appropriate courses and provide coaching, mentoring and learning opportunities. Assessing candidate portfolios and presenting completed portfolios for internal verification, you will monitor candidates progress towards qualification, give them constructive feedback and help them to build a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be willing to work towards an Assessor qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 4 as a minimum. With an outgoing and positive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards and have acceptable levels of Essential Skills, particularly verbal and numerical reasoning.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with managers in industry and commerce and who are confident working directly with external verifiers and awarding bodies will be of distinct advantage.

The ability to speak fluent Welsh is essential.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 28/08/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Asesydd - Gofal Plant

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel Asesydd Gofal Plant, byddwch yn asesu’r ystod lawn o gymwysterau QCF Lefelau 2, 3, 4 a 5. Gan ddadansoddi anghenion hyfforddiant ar gyfer ymgeiswyr yn y gwaith, byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyfer cyrsiau addas a darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu. Byddwch yn asesu portffolios ymgeiswyr a chyflwyno portffolios sydd wedi’u cwblhau i’w dilysu’n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster Asesydd neu’n fodlon gweithio tuag at hynny, yn ogystal â chymhwyster proffesiynol perthnasol lefel 4 o leiaf. Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol a sgiliau cadarn i weithio mewn tîm. Byddwch hefyd yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd, yn ogystal â lefel dderbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n hanfodol bod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u cludiant eu hunain.

Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.