Accountant / Cyfrifydd

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£32,548 - £38,833 p.a.
Posted
02 Aug 2018
Closes
19 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyfrifydd 

(Cyf: BUO1577) Graddfa 7: £32,548 - £38,833 y fiwyddyn

Mae'r Gwasanaeth Cyllid ac Ymchwil yn gwahodd ceisiadau am swydd Cyfrifydd parhaol yn y Tim Cyfrifeg Rheolaeth.

Bydd y sawl a benodir yn ymuno a thim sy'n gyfrifol am baratoi a chynnal cyllidebau ar draws y Brifysgol. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys, gwasanaeth cyfrifeg rheolaeth !lawn ar draws gwasanaethau academaidd, proffesiynol a masnachol y Brifysgol, adolygu adroddiadau rheoli yn ddadansoddol, a darparu gwybodaeth fanwl am gost a modelu ariannol. Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio ar y cyd a rheolwyr i sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau a rhoi cefnogaeth yn achos pob ymholiad ariannol a chyllidebol.

Dylai deiliad y swydd fod yn gyfrifydd cymwysedig (ACCA, LIMA, ACA neu gyfatebol) a dylai feddu ar brofiad helaeth o lunio cyfrifon rheoli. Disgwylir i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau Technoleg Gwybodaeth ardderchog a'r gallu i egluro cysyniadau cyfrifyddu a chyllidol i staff nad ydynt yn ymwneud a chyllid. 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 19 Awst, 2018.

 

Accountant 

(Ref: BUOI 577) Grade 7: £32,548 - £38,833 p.a.

The Finance & Research Service invites applications for a permanent Accountant post in the Management Accounting Team.

The post-holder will join a team responsible for preparing and maintaining budgets across the University. Duties include, a full management accounting service across the academic, professional and commercial services of the University, undertake analytical review of management reports, and provide detailed cost information & financial modelling. The post-holder will be expected to work alongside managers to ensure best use of resources and provide support on all financial and budgetary queries.

The post-holder should be a qualified accountant (ACCA, LIMA, ACA or equivalent) and have relevant experience of producing management accounts. The post-holder is expected to demonstrate excellent IT skills and have the ability to explain accounting and financial concepts to non-finance staff. 

Closing date for applications: 19th August, 2018.