Senior Accountant / Uwch Gyfrifydd 

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£39,992 - £47,722 p.a.
Posted
02 Aug 2018
Closes
19 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

GWASANAETH CYWD AC YMCHWIL 

Uwch Gyfrifydd 

(Cyf: BU01666) Graddfa 8: £39,992 - £47,722 y fiwyddyn

Mae'r Gwasanaeth Cyllid ac Ymchwil yn gwahodd ceisiadau am swydd Uwch Gyfrifydd parhaol yn y Tim Cyfrifeg Rheolaeth.

Bydd deilydd y swydd yn ymuno ag uwch dim sy'n gyfrifol am baratoi a chynnal cyllidebau ar draws y Brifysgol. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys gwasanaeth cyfrifeg rheolaeth !lawn ar draws gwasanaethau academaidd, proffesiynol a masnachol y Brifysgol, cynnal adolygiad dadansoddol o adroddiadau rheoli, a darparu gwybodaeth fanwl am gostau a modelu ariannol. Disgwylir i ddeilydd y swydd weithio'n agos gydag uwch reolwyr y Colegau Academaidd a'r Gwasanaethau Proffesiynol i sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau, gan ddarparu gwybodaeth fanwl am gostau a chynllunio, a darparu cefnogaeth mewn perthynas holl ymholiadau ariannol a chyllidol.

Dylai deiliad y swydd fod yn gyfrifydd cymwys (ACCA, LIMA, ACA neu gyfwerth) a bod phrofiad helaeth o gynhyrchu cyfrifon rheoli. Disgwylir i ddeilydd y swydd ddangos sgiliau dadansoddol cryf, meddu ar sgiliau TG rhagorol a gallu egluro cysyniadau cyfrifo ac ariannol i staff nad oes ganddynt gefndir mewn cyllid. 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 19 Awst, 2018.

 

Senior Accountant 

(Ref: BUOI 668) Grade 8: £39,992 - £47,722 p.a.

The Finance & Research Service invites applications for a permanent Senior Accountant post in the Management Accounting Team.

The post-holder will join a senior team responsible for preparing and maintaining budgets across the University. Duties include, a full management accounting service across the academic, professional and commercial services of the University, undertake analytical review of management reports, and provide detailed cost information & financial modelling. The post-holder will be expected to work closely with senior management in Academic Colleges and Professional Services to ensure best use of resources, provide detailed costing and planning information, and provide support on all financial and budgetary queries.

The post-holder should be a qualified accountant (ACCA, LIMA, ACA or equivalent) and have extensive experience of producing management accounts. The post-holder is expected to demonstrate strong analytical skills, possess excellent IT skills and have the ability to explain accounting and financial concepts to non-finance staff. 

Closing date for applications: 19th August, 2018