Activity Deliverer (F1 in Schools)

Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
Up to £28940 (DOE)
Posted
30 Jul 2018
Closes
21 Aug 2018
Ref
ADF10718
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking an Activity Deliverer, who will work under the supervision of the Activity Manager and liaise with the Senior Responsible officer to deliver exciting and motivating STEM activities in schools for the STEMCymru II operation, initially on a fixed term contract from August 2018 to 31st March 2019.  There is the possibility of an extension to 2021, depending on available funding.

As an Activity Deliverer, you will be responsible for delivering various STEM activities in schools, with a particular focus on our F1 in Schools activity.  You will deliver sessions to groups of pupils within their schools, as well as assisting the Activity Manager and other deliverers with the development of new STEM activities to be delivered across Wales.

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the Waterton Centre, Bridgend.  Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential.  The salary for this position will be up to £28,940 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to admin@eesw.org.uk by midday on Monday 20th August 2018.  Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

Interviews will be held week commencing 20th August or week commencing 27th August.

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the National Science Academy through the Welsh Government.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Ddarparwr Gweithgareddau ar hyn o bryd, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Rheolwr Gweithgareddau ac yn cydweithio â'r Uwch Swyddog Cyfrifol i ddarparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysgogol mewn ysgolion er mwyn rhoi STEMCymru II ar waith. Bydd y contract yn un cyfnod penodol i ddechrau o fis Awst 2018 tan 31 Mawrth 2019. Mae’n bosib y bydd estyniad tan 2021, os bydd cyllid ar gael.

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch chi'n gyfrifol am gyflwyno gweithgareddau STEM amrywiol mewn ysgolion, gan ganolbwyntio'n arbennig ar ein gweithgaredd F1 mewn Ysgolion. Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau STEM newydd i'w darparu ledled Cymru.

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

37.5 awr yr wythnos fydd yr oriau gwaith, o ddydd Llun i ddydd Gwener a lleolir y swydd yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd gofyn teithio ar draws Cymru fel rhan o'r rôl hon ac mae defnyddio’ch cerbyd eich hun yn hanfodol. Bydd y cyflog hyd at £28,940 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad), gyda lwfans o 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho'r disgrifiad swydd, ffurflen gais, ffurflen monitro cyfle cyfartal a’r hysbysiad preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.

Anfonwch eich cais cyflawn a’r ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at admin@eesw.org.uk erbyn hanner dydd, dydd Llun 20 Awst 2018. Sylwer, ni chaiff ceisiadau eu derbyn oni bai bod y dogfennau’n gyflawn a bod y datganiad ar y ffurflen gais wedi’i lofnodi.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 20 Awst neu’r wythnos sy’n dechrau ar 27 Awst.

Caiff y swydd hon ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol trwy Lywodraeth Cymru.