Lecturer in Horticulture

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Northop
Salary
Salary £22,827 - £38,629 per annum pro-rata / £20.40 - £34.52 per hour (includes holiday pay)
Posted
26 Jul 2018
Closes
23 Aug 2018
Ref
BLUL68391
Contract Type
Contract

Full-time fixed-term until 21 December 2018 and Casual Hourly Paid thereafter until 31st August 2019.

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

We are looking for a motivated, organised and versatile individual to join us as Lecturer in Horticulture at our Northop campus. You will need a range of horticultural knowledge and practical skills to teach from pre-entry to level 2 and beyond. 

Displaying energy and enthusiasm in the learning environment, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. Providing educational guidance, support and counselling for all students, you will liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters, and complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

We’re looking for an individual who is qualified to Level 5 (or equivalent qualification) in a relevant specialist subject area who ideally possesses a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407 (although this is not essential). Able to prepare effective written and visual teaching materials, you will be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice and be a dedicated team player who can establish effective working relationships.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to adapt quickly to changing circumstances and new ideas.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 23 August 2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Garddwriaeth

Llaneurgain

Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd cyfnod penodol amser llawn hyd 21 Rhagfyr 2018, ac yna swydd achlysurol a delir fesul awr hyd 31 Awst 2019.

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, amryddawn a llawn cymhelliant i ymuno â ni fel Darlithydd Garddwriaeth ar ein safle Llaneurgain.  Bydd angen ystod o wybodaeth am arddwriaeth arnoch chi, yn ogystal â’r sgiliau ymarferol i addysgu o lefel cyn-fynediad i lefel 2 a thu hwnt.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw.  Byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr.  Byddwch hefyd yn gweithio gyda thiwtoriaid o feysydd busnes eraill i drafod materion fel adnoddau, datblygu’r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion perthnasol eraill.  Bydd rhaid i chi gynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chymhwyster Lefel 5 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, ac yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407 (er nad yw hynny’n hanfodol).  Byddwch yn gallu paratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, yn gallu canfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno.  Byddwch yn aelod cadarn o dîm gyda’r gallu i feithrin perthnasau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu.  Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.  Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun.  Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad Cau: 23 Awst 2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.

More searches like this