Statistician (Higher Statistical Officer)

Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
Band 3 - £29,100 - £34,750
Posted
24 Jul 2018
Closes
15 Aug 2018
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Statistician (Higher Statistical Officer)

Employer: Qualifications Wales

Location: Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR

Contract: This is a 12 month fixed-term or secondment opportunity available on a full-time basis although requests for alternative working patterns, including part time, job-share and secondments, may be discussed at interview. 

Secondment applications are welcomed on a lateral or temporary promotion basis.

Shortlisted candidates will be required to undertake a statistical test as part of the interview process.

Salary: Band 3 - £29,100 - £34,750

Hours of work: 37

Department: Policy and Research Directorate

Reporting to: Senior Statistician

Closing date for applications: 15 August 2018 – midday

Interviews will be held on 4 September 2018

Background

Qualifications Wales has been created as a Welsh Government Sponsored Body and is an independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales. The body is responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the reasonable needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in these.

Qualifications Wales has a publicly appointed Chair and Board who is accountable for the fulfilment of Qualifications Wales’ statutory functions and of its obligations to Welsh Government as a Welsh Government Sponsored Body. The Board agree the strategic direction and governance of the organisation and the Executive Team (comprising the Chief Executive and the three Executive Directors) are responsible for the development and implementation of the strategic and operational plans. 

Job purpose

The purpose of the Statistics team is to provide data and information on qualifications and awarding bodies operating in Wales and on assessment and qualification practices in the UK and around the world. The team will provide expert services to the organisation to enable it to develop policies and deliver operations based in robust evidence.

The primary role of the Statistician is to provide statistical information to the organisation and to produce statistics in line with the Code of Practice for Official Statistics and related guidance. The post holder will work with colleagues to ensure that production of data and information internally and externally meets necessary requirements.

Support will be available from the Chief Statistician’s team in Welsh Government and opportunities for CPD are available as part of the wider statistical community within Wales headed by statisticians in Welsh Government.

Teitl y swydd: Ystadegydd (Swyddog Ystadegol Uwch)

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Dyma gyfle i secondiad am 12 mis, sydd ar gael ar sail lawn-amser, er y gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Croesawir ceisiadau am secondiad symud ar draws neu fel dyrchafiad dros dro.

Bydd gofyn i ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer sefyll prawf ystadegol fel rhan o'r broses gyfweld.

Cyflog: Band 3 – £29,100 – £34,750

Oriau gwaith: 37

Adran: Cyfarwyddiaeth Polisi ac Ymchwil

Yn atebol i: Uwch Ystadegydd

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 15 Awst 2018 – hanner dydd

Cynhelir cyfweliadau ar 4 Medi 2018

Cefndir

Cafodd Cymwysterau Cymru ei sefydlu'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n rheoleiddio cymwysterau a'r system cymwysterau yng Nghymru yn annibynnol. Y corff sy'n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Mae gan Cymwysterau Cymru Gadeirydd a Bwrdd sydd wedi’u penodi’n gyhoeddus sy'n gyfrifol am gyflawni swyddogaethau statudol Cymwysterau Cymru a'i rwymedigaethau i Lywodraeth Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.  Y Bwrdd sy'n cytuno ar gyfeiriad strategol a threfniadau llywodraethu’r sefydliad a'r Tîm Gweithredol (sy'n cynnwys y Prif Weithredwr a’r tri Chyfarwyddwr Gweithredol) sy'n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r cynlluniau strategol a gweithredol. 

Diben y swydd

Diben y tîm Ystadegau yw darparu data a gwybodaeth am gymwysterau a chyrff dyfarnu sy'n gweithredu yng Nghymru ac arferion asesu a chymwysterau yn y DU a ledled y byd. Bydd y tîm yn darparu gwasanaethau arbenigol i'r sefydliad er mwyn ei alluogi i ddatblygu polisïau a chyflawni gweithrediadau yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.

Prif rôl yr Ystadegydd yw darparu gwybodaeth ystadegol i'r sefydliad a llunio ystadegau yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol ac arweiniad cysylltiedig. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod y gwaith o gynhyrchu data a gwybodaeth yn fewnol ac yn allanol yn bodloni'r gofynion angenrheidiol.

Bydd cymorth ar gael gan dîm Prif Ystadegydd Llywodraeth Cymru ac mae cyfleoedd DPP fel rhan o'r gymuned ystadegol ehangach yng Nghymru ar gael dan arweiniad ystadegwyr Llywodraeth Cymru.