Finance Officer – Purchases

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Northop, Mold
Salary
£18,002 - £19,256 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
23 Jul 2018
Closes
20 Aug 2018
Ref
BLUF68219
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Fixed Term Contract until 30 September 2019, Full Time

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Joining our Northop campus, our Finance Officer – Purchases is responsible for undertaking the day to day procedures associated with the maintenance of college financial systems including purchases, sales and general ledgers.

Monitoring financial records to ensure compliance with financial regulations and procedures, you will reconcile and produce appropriate financial statements and reports and liaise with college staff and external parties as necessary. You will assist with the development of financial procedures and systems and undertake general office administration duties in support of the Finance function.

So if you possess a pass (Grade C or above) at GCSE level in English and Maths along with an AAT Intermediate level or equivalent financial qualification, then this could be the perfect opportunity for you!

Experience is not essential – however we do ask that you have a good working knowledge of Microsoft Office, able to use MS Word and Excel at intermediate level, and have excellent problem solving skills giving you the ability to make low level financial decisions within the constraints of financial procedures and regulations. You’ll also need to be pro-active and self-motivated, have a degree of tenacity in order to complete tasks on time and have scrupulous level of attention to detail, giving you the ability to cross check data with accuracy.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 10/08/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Swyddog Cyllid – Pryniannau

Llaneurgain

£18,002 - £19,256 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol tan 30 Medi 2019, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Gan ymuno â ni ar ein safle yn Llaneurgain fel ein Swyddog Cyllid - Pryniannau, byddwch yn gyfrifol am ymgymryd â'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â chynnal systemau ariannol y coleg o ddydd i ddydd, gan gynnwys pryniannau, gwerthiannau a chyfriflyfrau cyffredinol.

Byddwch yn monitro cofnodion ariannol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau a’r gweithdrefnau ariannol, a byddwch yn cysoni a chynhyrchu datganiadau ariannol ac adroddiadau priodol, gan gysylltu â staff y coleg a phartïon allanol fel bo'r angen.  Byddwch yn cynorthwyo gyda llunio gweithdrefnau a systemau ariannol ac yn ymgymryd â dyletswyddau cyffredinol gweinyddu swyddfa i gynorthwyo gyda’r swyddogaeth Cyllid.

Felly, os oes gennych chi Saesneg a Mathemateg TGAU (Gradd C neu uwch) yn ogystal â lefel Ganolradd AAT neu gymhwyster ariannol cyfwerth, yna efallai mai dyma’r cyfle perffaith i chi!

Nid yw profiad yn hanfodol - ond rydym yn gofyn eich bod yn gallu defnyddio rhaglenni Microsoft Office, a MS Word ac Excel ar lefel ganolraddol, a bod gennych sgiliau datrys problemau ardderchog sy'n eich galluogi i wneud penderfyniadau ariannol lefel isel sydd o fewn cyfyngiadau gweithdrefnau a rheoliadau ariannol. Bydd gofyn i chi fod yn rhagweithiol ac yn hunan-gymhellol hefyd, a bod gennych ddycnwch i allu cwblhau tasgau mewn pryd ac yn gallu rhoi sylw gofalus i fanylion, i'ch galluogi i groeswirio data yn fanwl gywir.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 10/08/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais