Registered Medical Practitioner

Recruiter
Maximus UK
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
20 Jul 2018
Closes
17 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Registered Medical Practitioner

Introduction

The Centre for Health and Disability Assessments conducts health and disability assessments on behalf of the Department for Work and Pensions. Working from a network of 11 Assessment Services Centres and 150 Assessment Centres, assessments are conducted in the main areas of Employment and Support Allowance, Disability Living Allowance, Veterans UK and Industrial Injuries Disablement Benefit. Our practitioner group includes employed nurses, physiotherapists, occupational therapists and doctors.

Job Summary

To conduct medical assessments and examinations, including brain injury, and produce concise reports for the Department of Work and Pensions (DWP) as part of a successful integrated team

Essential Job Duties

 • Undertake a combination of file-work and face-to-face assessments in relation to a variety of benefits and provide a report to the DWP.  File-work involves reviewing medical evidence in a written or electronic format to determine the suitability of a face-to-face assessment.  Such assessments include all aspects, inculding brain injuries, and focus on how a disability affects day to day life in performing work related activities.
  Use
 • IT software programmes to support clinical decision making when undertaking file-work and examinations.
 • Provide comprehensive reports to enable decision makers at DWP to make informed decisions regarding benefit claims.
 • Ensure that professional practice standards and “best practice” are maintained in all areas of work.
 • Deliver productivity and quality standards agreed between the Centre and the DWP and to respond positively to feedback.
 • Undertake recorded assessments where required.
 • Work unsupervised and use own initiative; understanding own limitations and requesting support when necessary or required.
 • Analyse and interpret clinical information and medical evidence and provide a professional and concise report.
 • Work as part of a multidisciplinary team and build positive working relationships with both medical colleagues and administrative support staff.
 • Apply professional skills and manage own professional competence and accountability, in accordance with the GMC Code of Professional Conduct.
 • Perform other duties as assigned from time to time as required.

Education and Experience Requirements

 • A medical  practitioner who  has, since  full registration, consolidated their clinical skills with a minimum of 2 years’ post registration general experience, working primarily in patient facing roles dealing with a wide range of clinical conditions.
 • Full unconditional registration with the  General Medical Council with a valid license to practice.
 • Demonstrate maintenance of professional development to ensure successful re-licensing in accordance with the GMC code of professional conduct.
 • A background including rehabilitation medicine, disability assessment / analysis or psychiatry, general practice or occupational health is desirable.
 • To have completed ECDL or equivalent is desirable
 • IT literate with experience if using a range of software
 • Highly developed oral and written communications skills and ability to successfully negotiate and respond to rapidly change work environment
 • Experience of change management and ability to successfully influence and negotiate.

CHDA Statement

CHDA is committed to developing, maintaining and supporting a culture of equality and diversity in employment in which our employees as well as candidates for employment are treated equitably. We understand that a diverse workforce adds to our competitive advantage; and as such, we aim to ensure that job applicants do not receive less favourable treatment on the grounds of sex, race, marital status, disability, age, part-time or fixed term contract status, sexual orientation or religion, or is disadvantaged by conditions or requirements that cannot be shown to be justifiable. Advertisements for posts will include sufficiently clear and accurate information to enable potential applicants to assess their own suitability for the post.

Where reasonable, CHDA will review and consider adjustments for those applicants who express a requirement for them during the recruitment process. 

Introduction

Mae'r Ganolfan Asesu Iechyd ac Anabledd (CHDA) yn cynnal asesiadau iechyd ac anabledd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Gan weithio o rwydwaith o 11 o Ganolfannau Gwasanaethau Asesu a 150 o Ganolfannau Asesu, cynhelir asesiadau ym mhrif feysydd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Byw i'r Anabl, Cyn-filwyr y DU a Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol. Mae ein grŵp o ymarferwyr yn cynnwys nyrsys cyflogedig, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a meddygon.

Job Summary

Cynnal asesiadau meddygol ac archwiliadau meddygol, gan gynnwys anaf i'r ymennydd, a chynhyrchu adroddiadau cryno i'r Adran Gwaith a Phensiynau fel rhan o dîm integredig llwyddiannus.

Essential Job Duties

 • Ymgymryd â chyfuniad o waith ffeiliau ac asesiadau wyneb yn wyneb mewn perthynas ag amrywiaeth o fudd-daliadau a rhoi adroddiad i'r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae gwaith ffeil yn golygu adolygu tystiolaeth feddygol mewn fformat ysgrifenedig neu electronig i bennu addasrwydd asesiad wyneb yn wyneb. Mae asesiadau o'r fath yn cynnwys pob agwedd, gan gynnwys anafiadau i'r ymennydd, a chanolbwyntio ar sut mae anabledd yn effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd wrth berfformio gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith.
 • Defnyddio rhaglenni meddalwedd TG i gefnogi penderfyniadau clinigol wrth ymgymryd â gwaith ffeil ac archwiliadau meddygol.
 • Darparu adroddiadau cynhwysfawr i alluogi swyddogion penderfyniadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus am hawliadau budd-dal.
 • Sicrhau bod safonau ymarfer proffesiynol ac "arfer gorau" yn cael eu cynnal ym mhob maes gwaith.
 • Darparu cynhyrchiant a safonau ansawdd y cytunir arnynt rhwng y Ganolfan a'r Adran Gwaith a Phensiynau ac i ymateb yn bositif i adborth.
 • Ymgymryd ag asesiadau cofnodedig lle bo angen.
 • Gweithio heb oruchwyliaeth ac ar liwt eich hun; deall cyfyngiadau eich hun a gofyn am gymorth pan fo angen neu os oes angen.
 • Dadansoddi a dehongli gwybodaeth glinigol a thystiolaeth feddygol a darparu adroddiad proffesiynol a chryno.
 • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth ac adeiladu perthynas waith gadarnhaol gyda chydweithwyr meddygol a staff cymorth gweinyddol.
 • Cymhwyso sgiliau proffesiynol a rheoli cymhwysedd ac atebolrwydd proffesiynol eich hun, yn unol â Chod Ymddygiad Proffesiynol (GMC).
 • Gwneud dyletswyddau eraill fel y'u penodir o bryd i'w gilydd fel bo'r angen.

Education and Experience Requirements

 • Ymarferydd meddygol sydd, ers cofrestriad llawn, wedi cyfuno eu sgiliau clinigol gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad ôl-gofrestru cyffredinol, gan weithio'n bennaf mewn rolau sy'n wynebu cleifion sy'n delio ag ystod eang o gyflyrau clinigol.
 • Cofrestriad diamod llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) gyda thrwydded ddilys i ymarfer.
 • Dangos cynnal a chadw datblygiad proffesiynol i sicrhau ail-drwyddedu'n llwyddiannus yn unol â chod ymddygiad proffesiynol GMC.
 • Byddai cefndir, sy’n cynnwys meddygaeth adsefydlu, asesu/dadansoddi anabledd neu seiciatreg, ymarfer cyffredinol neu iechyd galwedigaethol yn ddymunol.
 • Wedi cwblhau ECDL neu gyfatebol yn ddymunol
 • Hyfedredd TG gyda phrofiad o ddefnyddio ystod o feddalwedd
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig wedi'u datblygu'n dda a'r gallu i negodi'n llwyddiannus ac ymateb i amgylchedd gwaith sy’n newid yn gyflym Profiad o reoli newid a gallu i ddylanwadu a thrafod yn llwyddiannus.
 • Y gallu i siarad Cymraeg.

CHDA Statement

Mae CHDA yn ymrwymedig i ddatblygu, cynnal a chefnogi diwylliant o gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyflogaeth lle mae ein gweithwyr yn ogystal ag ymgeiswyr ar gyfer cyflo