Nurse (Level 1)

Recruiter
Maximus UK
Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
Competitive
Posted
20 Jul 2018
Closes
17 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Nurse (Level 1)

Introduction

The Centre for Health and Disability Assessments conducts health and disability assessments on behalf of the Department for Work and Pensions. Working from a network of 11 Assessment Services Centres and 150 Assessment Centres, assessments are conducted in the main areas of Employment and Support Allowance, Disability Living Allowance, Veterans UK and Industrial Injuries Disablement Benefit. Our practitioner group includes employed nurses, physiotherapists, occupational therapists and doctors.

Job Summary

To conduct medical assessments and examinations (excluding injuries related to the brain) and produce concise reports for the Department of Work and Pensions (DWP) as part of a successful integrated team.

Essential Job Duties

 • Undertake a combination of file-work and face-to-face assessments in relation to a variety of benefits and provide a report to the DWP. 
 • File-work involves reviewing medical evidence in a written or electronic format to determine the suitability of a face-to-face assessment. Such assessments focus on how a disability affects day to day life in performing work related activities.  Any brain related injuries are referred to the Medical Practitioner.
 • Use IT software programmes to support clinical decision making when undertaking file-work and examinations.
 • Provide comprehensive reports to enable decision makers at DWP to make informed decisions regarding benefit claims.
 • Ensure that professional practice standards and “best practice” are maintained in all areas of work.
 • Deliver productivity and quality standards agreed between the Centre and the DWP and to respond positively to feedback.
 • Undertake recorded assessments where required.
 • Work unsupervised and use own initiative; understanding own limitations and requesting support when necessary or required.
 • Analyse and interpret clinical information and medical evidence and provide a professional and concise report.
 • Work as part of a multidisciplinary team and build positive working relationships with both medical colleagues and administrative support staff.
 • Apply professional skills and manage own professional competence and accountability, in accordance with the NMC Code of Conduct.
 • Perform other duties as assigned from time to time as required.

Education and Experience Requirements

 • NMC Registered Nurse with a minimum of two years recent broad based post registration experience is required.  Previous experience af functional or disability assessment  and clinical decision making is desirable.
 • Able to demonstrate registration and continuous professional development having been maintained in accordance with the requirements of Post Registration Education and Practice (PREP) standards set by the Nursing and Midwifery Council (NMC).
 • Completed mentoring in clinical practice qualification  e.g. ENB 998 or equivalent is desirable.
 • IT literate with experience if using a range of software
 • Highly developed oral and written communications skills and ability to successfully negotiate and respond to rapidly change work environment
 • Experience of change management and ability to successfully influence and negotiate.

CHDA Statement

CHDA is committed to developing, maintaining and supporting a culture of equality and diversity in employment in which our employees as well as candidates for employment are treated equitably. We understand that a diverse workforce adds to our competitive advantage; and as such, we aim to ensure that job applicants do not receive less favourable treatment on the grounds of sex, race, marital status, disability, age, part-time or fixed term contract status, sexual orientation or religion, or is disadvantaged by conditions or requirements that cannot be shown to be justifiable. Advertisements for posts will include sufficiently clear and accurate information to enable potential applicants to assess their own suitability for the post.

Where reasonable, CHDA will review and consider adjustments for those applicants who express a requirement for them during the recruitment process. 

Introduction

Mae'r Ganolfan Asesu Iechyd ac Anabledd (CHDA) yn cynnal asesiadau iechyd ac anabledd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Gan weithio o rwydwaith o 11 o Ganolfannau Gwasanaethau Asesu a 150 o Ganolfannau Asesu, cynhelir asesiadau ym mhrif feysydd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Byw i'r Anabl, Cyn-filwyr y DU a Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol. Mae ein grŵp o ymarferwyr yn cynnwys nyrsys cyflogedig, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a meddygon.

Job Summary

Cynnal asesiadau meddygol ac archwiliadau meddygol, gan gynnwys anaf i'r ymennydd, a chynhyrchu adroddiadau cryno i'r Adran Gwaith a Phensiynau fel rhan o dîm integredig llwyddiannus.

Essential Job Duties

 • Ymgymryd â chyfuniad o waith ffeiliau ac asesiadau wyneb yn wyneb mewn perthynas ag amrywiaeth o fudd-daliadau a rhoi adroddiad i'r Adran Gwaith a Phensiynau.
 • Mae gwaith ffeil yn golygu adolygu tystiolaeth feddygol mewn fformat ysgrifenedig neu electronig i bennu addasrwydd asesiad wyneb yn wyneb. Mae asesiadau o'r fath yn canolbwyntio ar sut mae anabledd yn effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd wrth wneud gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith. Cyfeirir unrhyw anafiadau sy'n gysylltiedig â'r ymennydd at yr Ymarferydd Meddygol.
 • Defnyddio rhaglenni meddalwedd TG i gefnogi penderfyniadau clinigol wrth ymgymryd â gwaith ffeil ac archwiliadau meddygol.
 • Darparu adroddiadau cynhwysfawr i alluogi swyddogion penderfyniadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch hawliadau budd-dal.
 • Sicrhau bod safonau ymarfer proffesiynol ac "arfer gorau" yn cael eu cynnal ym mhob maes gwaith.
 • Darparu cynhyrchiant a safonau ansawdd y cytunir arnynt rhwng y Ganolfan a'r Adran Gwaith a Phensiynau ac i ymateb yn bositif i adborth.
 • Ymgymryd ag asesiadau cofnodedig lle bo angen.
 • Gweithio heb oruchwyliaeth ac ar liwt eich hun; deall cyfyngiadau eich hun a gofyn am gymorth pan fo angen neu os oes angen.
 • Dadansoddi a dehongli gwybodaeth glinigol a thystiolaeth feddygol a darparu adroddiad proffesiynol a chryno.
 • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth ac adeiladu perthynas waith gadarnhaol gyda chydweithwyr meddygol a staff cymorth gweinyddol.
 • Gwneud cais am sgiliau proffesiynol a rheoli cymhwysedd ac atebolrwydd proffesiynol eich hun, yn unol â Chod Ymddygiad yr NMC.
 • Cyflawni dyletswyddau eraill fel y'u penodir o bryd i'w gilydd yn ôl yr angen.

Education and Experience Requirements

• Nyrs Gofrestredig NMC gydag o leiaf ddwy flynedd o brofiad ôl-gofrestru eang yn ddiweddar. Mae profiad blaenorol o asesiad swyddogaethol neu anabledd a gwneud penderfyniadau clinigol yn ddymunol.
• Yn gallu dangos cofrestriad a datblygiad proffesiynol parhaus wedi cael ei gynnal yn unol â gofynion y Safonau Addysg a Chofrestru ar ôl Cofrestru (PREP) a bennir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).
• Mentora wedi'i gwblhau mewn cymhwyster ymarfer clinigol e.e. Mae ENB 998 neu gyfwerth yn ddymunol.
• Hyfedredd TG gyda phrofiad o ddefnyddio ystod o feddalwedd
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig wedi'u datblygu'n dda a'r gallu i negodi'n llwyddiannus ac ymateb i amgylchedd gwaith sy’n newid yn gyflym 
• Profiad o reoli newid a gallu i ddylanwadu a thrafod yn llwyddiannus.
• Y gallu i siarad Cymraeg.

CHDA Statement

Mae CHDA yn ymrwymedig i ddatblygu, cynnal a chefnogi diwylliant o gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyflogaeth lle mae ein gweithwyr yn ogystal ag ymgeiswyr ar gyfer cyflogaeth yn cael eu trin yn deg. Deallwn fod gweithlu amrywiol yn ychwanegu at ein mantais gystadleuol; ac o'r herwydd, ein nod yw sicrhau nad yw ymgeiswyr am swydd yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail rhyw, hil, statws priodasol, anabledd, oedran, statws contract rhan amser neu gyfnod penodol, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, neu sydd dan anfantais gan amodau neu ofynion na ellir eu cyfiawnhau. Bydd hysbysebion ar gyfer swyddi yn cynnwys gwybodaeth ddigon clir a chywir i alluogi darpar ymgeiswyr i asesu eu haddasrwydd eu hunain ar gyfer y swydd.