Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr / Directors / Trustees

Recruiter
WJEC
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
14 Jul 2018
Closes
30 Jul 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Recriwtio Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr i Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Limited

Mae'n adeg gyffrous iawn i ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Limited gan y byddwch yn cydweithio â Phrif Weithredwr newydd ac yn ei gefnogi i ysgogi gweledigaeth a strategaeth y cwmni / elusen.

CBAC yw un o’r prif gyrff dyfarnu, gyda throsiant blynyddol o tua £40m a thua 400 o staff. Yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig, gyda’n prif weithgaredd yn pontio cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu asesiadau, adnoddau addysgol a hyfforddiant i athrawon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Byddai sgiliau a phrofiad yn un neu ragor o'r meysydd canlynol yn ddymunol:

 • Masnachol
 • Maes cyfrifydda neu reolaeth ariannol berthnasol (i Gadeirio'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd)
 • Addysg a hyfforddiant galwedigaethol
 • Addysg cyfrwng Cymraeg
 • Marchnata a Strategaeth
 • Technoleg Gwybodaeth

Os yw rôl cymwysterau yn y byd addysg yn mynd â'ch bryd, ynghyd â'r heriau o sicrhau ein bod yn bodloni anghenion rhanddeiliaid cymhleth a chefnogi trawsffurfio busnes yna byddai'n dda gennym glywed gennych.

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer o leiaf un o'r tri phenodiad.

Cyfle Cyfartal

Mae WJEC CBAC Limited yn croesawu ceisiadau gan bawb sy'n gymwys waeth beth yw eu hil, eu rhyw, eu hanabledd, eu crefydd / cred, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hoedran.

Dyddiad Cau: 5pm dydd Llun, 30 Gorffennaf 2018

 

 

 

Recruitment of Directors / Trustees on the Board of Directors for WJEC CBAC Limited

This is a very exciting time to be joining the Board of Directors for WJEC CBAC Limited in working with and supporting a new Chief Executive drive forward the company / charity's vision and strategy.

WJEC is a leading awarding body, with an annual turnover of approximately £40m and employing about 400 staff. As a company limited by guarantee and a registered charity, our main activity encompasses vocational qualifications as well as GCSE, Advanced Level and Welsh Baccalaureate.

We seek to appoint three non-executive Directors / independent Trustees to join our Board. This is an opportunity to contribute to the future of an organisation focused on learners and prominent in the provision of assessments, educational resources and training for teachers in Wales, England and Northern Ireland.

Skills and experience in one or more of the following areas would be desirable:

 • Commercial
 • Recent accounting or related financial management (to Chair the Audit and Assurance committee)
 • Vocational education and training
 • Welsh medium education
 • Marketing and Strategy
 • Information technology

If you are passionate about the role of qualifications in education, the challenges of

delivering to complex stakeholder needs and in supporting business transformation we will

be interested to hear from you.

Welsh language skills are essential for at least one of the three appointments.

Equality of Opportunity

WJEC CBAC Limited welcomes applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.

Closing Date: 5pm, Monday, 30 July 2018

More searches like this