Pastoral Coach – Animal Care BLUP67203

Location
Northop, Mold
Salary
£20,194 - £21,832 per annum pro-rata, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
06 Jul 2018
Closes
20 Jul 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking for a Pastoral Coach to join them at their Northop campus. This is a permanent position, working 37 hours per week for 38 weeks per year commencing on 23 August 2018.

The Pastoral Coach is a student support role, with responsibility for supporting students in their identified groups on their learning journey to ensure that they feel safe in College, and are happy and successful. All students are allocated a Pastoral Coach who they meet with once a week for a group tutorial session, in addition to a regular one to one review meeting. In addition to using the PSE programme, Pastoral Coaches will use the College’s student monitoring tool and ensure that all students are well-tracked and supported as they progress through College.

You will have multiple groups allocated to you and may have additional sessions with learners for extra support and guidance, including one to one interviews. The rest of your time will be spent carrying out admin duties, pastoral care and one to one student support.

Educated to Degree level or with a Level 3 qualification (for identified subjects) in a relevant subject area, the successful candidate will have experience of working within a learning support environment and have a good understanding of the range of needs of learners at College. With excellent communication and interpersonal skills, you will demonstrate the ability to work with, coach and mentor learners and be able to connect with young people in both group and one to one situations.

Pro-active and self-motivated, you should have excellent time and resource management skills and good working knowledge of IT systems and databases. They’d also like you to be able to manage multiple tasks in a fast paced environment and be able to operate with integrity and in a professional manner and appearance, always displaying enthusiasm and motivation.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 20/07/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Anogwr Bugeiliol - Gofal Anifeiliaid

Llaneurgain

Cyflog £20,194 - £21,832 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Rhan-amser (37 awr yr wythnos am 38 wythnos y flwyddyn)

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am Anogwr Bugeiliol i ymuno â ni ar ein safle Llaneurgain.  Dyma swydd barhaol, lle bo gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio 37 awr yr wythnos am 38 wythnos y flwyddyn, sy’n dechrau 23 Awst 2018.

Gwaith yr anogwr bugeiliol yw rhoi cymorth i fyfyrwyr a bod yn gyfrifol am eu cynorthwyo yn eu grwpiau ac ar eu llwybrau dysgu er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Rydym yn pennu Anogwr Bugeiliol i bob myfyriwr ac maent yn cyfarfod yn ffurfiol unwaith yr wythnos ar gyfer sesiwn tiwtorial grŵp, yn ogystal â chyfarfodydd adolygu un i un rheolaidd. Yn ogystal â defnyddio’r rhaglen ABCh, bydd anogwyr bugeiliol yn defnyddio rhaglen monitro myfyrwyr y coleg hefyd ac yn sicrhau ein bod yn dilyn trywydd yr holl fyfyrwyr yn dda a’n bod yn eu cynorthwyo wrth iddynt fynd trwy'r coleg.

Byddwn yn pennu sawl grŵp i chi, a gallwch gynnal sesiynau ychwanegol gyda dysgwyr i roi cymorth ac arweiniad ychwanegol iddynt, gan gynnwys cyfweliadau un i un.  Byddwch yn treulio gweddill eich amser yn cwblhau dyletswyddau gweinyddu, gofal bugeiliol a chymorth dysgu un i un.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus addysg lefel gradd neu gymhwyster lefel 3 (ar gyfer y pynciau a nodwyd) mewn maes pwnc perthnasol, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd cymorth dysgu, a dealltwriaeth dda o ystod o anghenion dysgwyr y coleg. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn dangos eich bod yn gallu gweithio gyda dysgwyr, a’u hannog a’u mentora. Byddwch hefyd yn gallu dangos eich bod yn gallu ymgysylltu gyda phobl ifanc mewn sefyllfaoedd grŵp ac un i un.

Yn rhagweithiol a hunangymhellol, dylai fod gennych sgiliau rheoli amser ac adnoddau rhagorol a gwybodaeth weithredol dda o systemau TG a chronfeydd data. Hoffem hefyd pe byddech yn gallu rheoli nifer o dasgau mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym, ac yn gallu gweithredu gyda gonestrwydd ac mewn modd a diwyg proffesiynol, gan ddangos brwdfrydedd a chymhelliant bob amser.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.   

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.