The Open University*

Learner Support Assistants

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£19,305 to £21,585
Posted
06 Jul 2018
Closes
02 Aug 2018
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Learner Support Assistants

The Open University in Wales

£19,305 to £21,585

Based in Cardiff

Ref: 14865 2 x Temporary Contracts for 6 months

Ref: 14866 1 x Permanent, Welsh Essential

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

We are seeking 3 highly motivated and versatile individuals to join our Learner Support team.   Please note that the permanent position has an essential requirement to communicate in Welsh.  As core members of the team you will provide, both routine and complex information and advice, primarily by telephone and e-mail, to enquirers and students on enrolment and all aspects of studying with the Open University, whilst maintaining accurate details of transactions using the University customer database. 

As a strong team player you will have excellent communication skills, be able to demonstrate competence in explaining procedures and regulations and be comfortable with digital technologies with a good working knowledge of Microsoft Office.  You will have well developed customer service skills and evidence of experience in an educational based or customer focussed environment is required.

Closing date:  12 noon 2 August 2018

Interview date:  14 August 2018

For detailed information and how to apply go to www3.open.ac.uk/employment, call Alison Deering, Senior Support Services Assistant on 029 2047 1019, email Wales-Recruitment@open.ac.uk or write to The Open University in Wales, 18 Custom House Street, Cardiff, CF10 1AP quoting the relevant reference number.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

 

Cynorthwywyr Cymorth i Ddysgwyr

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£19,305 i £21,585

Lleolir yng Nghaerdydd

Cyf: 14865 2 x Contract dros dro am 6 mis

Cyf: 14866 1 x Parhaol, y Gymraeg yn hanfodol

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn chwilio am dri unigolyn llawn cymhelliant ac amryddawn i ymuno â'n tîm Cymorth i Ddysgwyr. Noder bod y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd barhaol er mwyn cyfathrebu yn Gymraeg. Fel aelodau craidd o'r tîm, byddwch yn rhoi gwybodaeth a chyngor rheolaidd a chymhleth, yn bennaf dros y ffôn a thrwy e-bost, i ymholwyr a myfyrwyr ar gofrestru a phob agwedd ar astudio gyda'r Brifysgol Agored, tra'n sicrhau y cedwir manylion cywir am drafodion gan ddefnyddio cronfa ddata cwsmeriaid y Brifysgol. 

Fel aelod pwysig o'r tîm, bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, byddwch yn gallu esbonio gweithdrefnau a rheoliadau a byddwch yn gyfforddus â thechnolegau digidol gan ddeall sut i ddefnyddio Microsoft Office.  Bydd gennych sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid cadarn ac mae tystiolaeth o brofiad mewn amgylchedd addysgol neu amgylchedd sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn ofynnol.

Dyddiad cau: Hanner dydd 2 Awst 2018

Dyddiad cyfweld: 14 Awst 2018

I gael gwybodaeth fanwl a manylion am sut i wneud cais ewch i www3.open.ac.uk/employment, ffoniwch Alison Deering, Uwch Gynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth ar 029 2047 1019, anfonwch neges e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk neu ysgrifennwch i'r Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Heol y Tollty, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod perthnasol.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

More searches like this