Communications Co-ordinator

Location
Newport
Salary
£23,625 - £27,400
Posted
14 Jun 2018
Closes
29 Jun 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title: Communications Co-ordinator

Employer: Qualifications Wales

Location: Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR

Contract: Permanent, full time.  Requests for alternative working patterns, including part time, job share or secondments may be discussed at interview

Salary and Benefits: Band 2 – salary range £23,625 - £27,400

In addition to salary we offer 30 days annual leave pro rata (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Hours of work: 37

Directorate: Communications and Stakeholder Relations

Reporting to: Head of Communications

Are you a communications whizz keen to make your mark? We have a fantastic opportunity for a Communications Coordinator with Qualifications Wales. We’re a young and dynamic organisation, making a real difference to learning in Wales.

As a key member of the Communications & Stakeholder Engagement team, you’ll have the chance to work across a wide portfolio, delivering social and mainstream media, event management, stakeholder engagement and internal communications. Full details of the role are available on our website.

Closing date for applications: 29 June 2018 - midday

 

 

Teitl y swydd: Cydlynydd Cyfathrebu

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Cyfarwyddiaeth Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid

Yn atebol i: Pennaeth Cyfathrebu

Ydych chi’n seren gyfathrebu sy’n awyddus i brofi’ch hun? Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Cyfathrebu gyda Cymwysterau Cymru. Rydym yn sefydliad ifanc a bywiog, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddysgu yng Nghymru.

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfathrebu mewnol. Mae manylion llawn y rôl ar gael ar ein gwefan.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Mehefin 2018 – hanner dydd

Cyswllt: Alan Morris – Pennaeth Cyfathrebu - 01633 373216

Kate Stokes Davies – Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid – 01633 373259