Data Management Indexer/Officers

Location
Bridgend
Salary
Scale 5/6  £21,999 rising to £26,535
Posted
11 Jun 2018
Closes
25 Jun 2018
Sectors
IT
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Data Management Indexer/Officers

Location: Bridgend

Starting Salary: Scale 5/6  £21,999 rising to £26,535

South Wales Police are seeking to recruit a number of full-time Data Management Indexer/Officers to work within our innovative and dynamic National Data Management Unit.

You will form part of the Data Management Indexing team, providing efficient, proficient and effective service regarding all aspects of Data Management Administration and Investigation.  You will work across multiple databases, research and cross reference intelligence through secured databases and would be expected to identify key lines of enquiry, raising this information when required. 

This is a challenging job where we require unique individuals that can work under pressure, prioritise workloads and use their initiative. In return, you will have an immensely satisfying job where you are making a significant contribution to safeguarding the communities of South Wales and throughout the United Kingdom.

You will initially be working on a Monday to Friday basis but then will be required to work a shift pattern as the need arises.  When working a shift pattern, you will receive a shift allowance and weekend enhancement payment in accordance with the shift pattern required.

This role is not suitable for part time working/job share, owing to current resourcing levels and training capacity, the department intend to recruit full time police staff in the first instance in order to ensure maximum establishment is available.

All successful candidates will be required to successfully complete the enhanced security clearance and developed vetting process. You will also be required to the successful complete an additional security induction process, part of which requires pre-screening checks of nationality and foreign connections.

In addition you must also attend and pass the required National Training Courses.

Commencement dates will take place using a phased approach during 2018 and 2019.

If you are interested in this role but would like to find out more and talk to those already within the department then the below day will be of interest to you:

Open Day - 12th June (Drop in)

Units 10 & 11, Bocam Park, Pencoed CF35 5LJ.

If you are looking for help on the application and our recruitment processes then we are holding a workshop on the below day:

Workshop Evening - 14th June 2018

Units 10 & 11, Bocam Park, Pencoed CF35 5LJ.

To apply please complete the online application form. You will also be required to submit a personal statement form detailing your suitability for the role. 

Closing date: 25 June 2018 09:00:00

Personal statements must also be submitted by 25th June 09:00am.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

General Data Protection Regulations and Law Enforcement Directive.

 

 

Mynegeiwr/Swyddogion Rheoli Data  

Heddlu De Cymru – Pen-y-bont ar Ogwr

Graddfa 5/6 – £21,000 i £26,535  

Mae Heddlu De Cymru yn awyddus i benodi nifer o Fynegeiwyr/Swyddogion Rheoli Data llawn amser i weithio yn ein Huned Rheoli Data Cenedlaethol arloesol a dynamig.

Byddwch yn rhan o'r Tîm Mynegeio Rheoli Data, yn darparu gwasanaeth effeithlon, medrus ac effeithiol sy'n ymwneud â phob agwedd ar Weinyddu ac Ymchwilio i Reoli Data.  Byddwch yn gweithio ar draws nifer o gronfeydd data, yn ymchwilio ac yn croesgyfeirio cudd-wybodaeth drwy gronfeydd data diogel a byddai disgwyl i chi nodi llinellau ymholi allweddol, gan godi'r wybodaeth hon yn ôl y gofyn.

Mae hon yn swydd heriol lle mae angen unigolion sy'n gallu gweithio o dan bwysau, blaenoriaethu llwythi gwaith a bod yn flaengar. Yn gyfnewid am hyn, bydd gennych swydd foddhaol iawn lle byddwch yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelu cymunedau De Cymru a ledled y Deyrnas Unedig.

Bydd deiliaid y swydd yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddechrau ac wedyn yn symud i rota yn ôl yr angen.  Tra'n gweithio rota, bydd deiliaid y swydd yn derbyn y lwfans sifft a'r ychwanegiadau penwythnos priodol yn unol â phatrwm y sifft.

Nid yw'r rôl hon yn addas ar gyfer gweithio'n rhan-amser / rhannu swydd oherwydd y lefelau adnoddau a'r capasiti hyfforddi presennol. Bwriad yr adran yw penodi staff yr heddlu llawn amser yn gyntaf er mwyn sicrhau bod y nifer fwyaf posibl o staff ar gael.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus gwblhau cliriadau diogelwch manylach a phroses fetio ddatblygedig yn llwyddiannus. Bydd hefyd gofyn i chi gwblhau proses sefydlu diogelwch ychwanegol yn llwyddiannus. Mae rhan ohoni'n gofyn am wiriadau cenedligrwydd a chysylltiadau tramor cyn sgrinio.

Yn ogystal â phroses fetio ddatblygedig a phroses fetio rheoli yr heddlu, bydd yn rhaid i chi gyflawni'r ddau gliriad er mwyn derbyn y swydd hon, yn ogystal â mynychu'r Cyrsiau Hyfforddiant Cenedlaethol angenrheidiol a llwyddo ynddynt.

Caiff dyddiadau dechrau eu pennu drwy ddefnyddio dull gweithredu fesul cam yn ystod 2018 a 2019.

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon a hoffech gael rhagor o wybodaeth a siarad â'r rhai sydd eisoes yn yr adran, yna bydd y diwrnod isod o ddiddordeb i chi:

Diwrnod Agored - 12 Mehefin (Galw heibio)

Unedau 10 ac 11, Parc Bocam, Pencoed  CF35 5LJ.

Os ydych am gael help gyda'r cais a'n prosesau recriwtio, byddwn yn cynnal gweithdy ar y diwrnod isod:

Noson Weithdy - 14 Mehefin 2018

Unedau 10 ac 11, Parc Bocam, Pencoed  CF35 5LJ.

Cofrestrwch eich diddordeb drwy anfon e-bost

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.  Bydd gofyn i chi hefyd gyflwyno datganiad personol gan nodi pa mor addas ydych ar gyfer y rôl. 

Closing date: 25 June 2018 09:00:00

Rhaid cyflwyno datganiad personol erbyn 25ed Mehefin 2018 9:00am

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi dal swydd am 2 flynedd cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Chyfarwyddeb Gorfodi'r Gyfraith.

More searches like this