Natural Resources Wales*

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Communication and Engagement Officer

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
£28,215 - £32,090
Posted
01 Jun 2018
Closes
17 Jun 2018
Sectors
Management
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

LIFE newydd ar gyfer Cyforgorsydd Cymru

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 • Lleoliad: Aberystwyth
 • Rhif y swydd: 103035
 • Gradd: 5 - £28,215 - £32,090
 • Math o gontract: Un penodiad tymor penodol tan 31 Awst 2021.
 • Patrwm gwaith: 30 awr yr wythnos neu rannu swydd
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mehefin 2018

Diben y swydd: Mae'r swydd hon yn helpu i sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru'n cael eu rheoli, eu gwella a'u defnyddio’n gynaliadwy gan bobl a chymunedau Cymru - yn awr ac yn y dyfodol. Bydd deiliad y swydd yn cofleidio egwyddorion datblygiad cynaliadwy fel ein prif egwyddor drefniadol, ac yn sefydlu egwyddorion gwasanaethau ecosystemau a rheoli adnoddau naturiol yn ei waith drwy:

 • Arwain a rheoli'r holl agweddau ar gyfathrebu ac ymgysylltu â phrosiect LIFE, yn unol â gofynion y Comisiwn Ewropeaidd a chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Darparu cymorth i'r Rheolwr Prosiect a'r tîm ehangach, gan sicrhau bod amcanion a thargedau’r prosiect yn cael eu cyflawni yn unol â'r cerrig milltir y cytunwyd arnynt
 • Cyfrannu at ddatblygu strwythurau llywodraethu ac adrodd yn ôl yn seiliedig ar dystiolaeth, yn unol â gofynion  y Comisiwn Ewropeaidd a Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru, ond yn enwedig gydag ein harweinwyr cyfathrebu, brandio a digidol a chyda'n harweinwyr ar ddehongli a marchnata.
 • Sicrhau y glynir at ganllawiau mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gaffael, brandio a llesiant, iechyd a diogelwch, ynghyd â gweithdrefnau staff eraill yn ôl y gofyn.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd

 1. Profiad o waith cyfathrebu ac ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid/cynulleidfaoedd, gan gynnwys cyflenwi cynlluniau cyfathrebu a phartneriaethau.
 2. Addysg at safon lefel gradd, neu gyfwerth mewn profiad gwaith perthnasol/cymwysterau eraill. Llythrennedd TG llawn a thystiolaeth o fod yn hollol gyfarwydd â pharatoi mewnbynnau digidol. Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol yn  ysgrifenedig ac ar lafar, a'r gallu i ddatblygu a rheoli perthnasau gweithio cadarn gydag amrediad eang o randdeiliaid, o ymarferwyr i lunwyr polisi. Sgiliau trefnu a hunanreoli effeithiol, gan gynnwys y gallu i weithio o fewn fframwaith prosiect a rheoli baich gwaith heriol, ynghyd â'r gallu i gefnogi a hyrwyddo arloesedd a dangos menter ac ymrwymiad. Dealltwriaeth dda o brosiectau a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd neu bartneriaid yn ymwneud â chadwraeth natur, yn arbennig mawndiroedd Cymhwyster a/neu brofiad o hwyluso rhanddeiliaid a/neu dechnegau cyfranogol (neu barodrwydd i ymgymryd â'r rhain)

Gofynion y Gymraeg:

Rhoddwyd ystyriaeth briodol i ofynion y swydd hon o ran yr iaith Gymraeg, a'r sgiliau sydd eisoes gan y tîm. O ystyried hyn, y sgiliau iaith Gymraeg sy'n ofynnol ar gyfer y swydd yw:

Lefel 4 rhuglder mewn Cymraeg llafar

Am fwy o wybodaeth ar ein gwefan

 

 

New LIFE for Welsh Raised Bogs

Communication and Engagement Officer

 • Location: Aberystwyth
 • Post Number: 103035
 • Grade 5 - £28,215 - £32,090
 • Contract type: Fixed term appointment to 31 August 2021
 • Work pattern: 30 hours a week or job share
 • Application closing date: 17 June 2018

Job Purpose:  This post helps to ensure that the environment and natural resources of Wales are sustainably managed, enhanced and used by the people and communities of Wales – both now and in the future. The post holder will embrace the principles of sustainable development as our central organising principle and embed the principles of ecosystems services and natural resource management in their work through:

 • Leading and managing all communication and engagement aspects of the LIFE project, in line with the requirements of the European Commission and NRW guidelines
 • Providing support for the Project Manager and wider team, ensuring timely delivery of project objectives and targets to agreed milestones
 • Contributing to developing governance structures and evidence based reporting, in line with European Commission and NRW requirements.
 • Working effectively with colleagues across NRW, but particularly with our communications, branding and digital leads and with our leads on interpretation and marketing.
 • Ensuring adherence to NRWs internal guidance on procurement, branding and well-being, health and safety, alongside other staff procedures as required.

Job Specific Criteria

 1. Experience of communications and engagement work with a wide variety of stakeholders/audiences, including the development and delivery of communications plans and partnerships.
 2. Educated to degree level, or with equivalent relevant work experience/other qualifications. Fully IT literate and evidence of being fully conversant in preparing digital inputs.
 3. Excellent written and verbal communication and interpersonal skills, and the ability to develop and manage strong working relationships with a wide range of stakeholders, from practitioners to policy makers. Effective self-management and organisational skills, including the ability to work within a project framework and manage challenging workloads, plus the ability to support and promote innovation, and demonstrate initiative and commitment. A good understanding of EU or partnership funded projects relating to nature conservation especially peatlands A qualification and/or experience in stakeholder facilitation and/or participatory techniques (or willingness to undertake)

Welsh Language Requirements:

Due consideration has been given to the Welsh language requirements for the post and the existing skills within the team. Taking this into consideration the Welsh language skills required for the post are at

Level 4 -.Fluency in Spoken Welsh

More searches like this