Christian Aid

Pennaeth Cymru / Head of Wales

Recruiter
Christian Aid
Location
Whitchurch, Cardiff
Salary
Competitive
Posted
25 May 2018
Closes
21 Jun 2018
Ref
225459980
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Logo

Pennaeth Cymru

Contract: Parhaol

Atebol i: Cyfarwyddwr Partneriaethau Cefnogwyr a Chymunedau

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: Cystadleuol

Sefydlwyd Cymorth Cristnogol yn 1941, ac mae’n un o brif asiantaethau cymorth a datblygu’r DU ac Iwerddon sy’n gweithio mewn rhai o’r cymunedau mwyaf tlawd yn y byd. Trwy weithio mewn partneriaeth â  475 o fudiadau partner lleol mewn 37 o wledydd, mae’n ymdrin ag achosion tlodi drwy gyfrwng rhaglenni datblygu a dyngarol, polisi a gwaith eiriolaeth integredig. Cymorth Cristnogol yw asiantaeth cymorth a datblygu swyddogol 41 o eglwysi ym Mhrydain ac Iwerddon.

Mae Pennaeth Cymru yn gyfrifol am arwain a rheoli gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Bydd hyn yn golygu cynnal a datblygu cydberthnasau sydd eisoes mewn bodolaeth gyda rhanddeiliaid ledled Cymru, gydag eglwysi, Llywodraeth Cymru a’r sector preifat, yn ogystal ag arwain tîm uchel ei berfformiad yn effeithiol. O fewn Cymorth Cristnogol yn fyd-eang, mae Pennaeth Cymru yn aelod o’r Grŵp Rheoli Strategol.  Gyda sylfaen gref o gefnogwyr, traddodiad sefydledig o gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol ledled Cymru a strategaeth sy’n canolbwyntio ar y dyfodol i weithio arni, dyma amser cyffrous i arwain adran egnïol a chyfoethogi ein partneriaethau gyda rhanddeiliaid yn y genedl.

Mae’r mudiad yn chwilio am arweinydd creadigol a strategol gyda chryn brofiad o uwch arweinyddiaeth a’r gallu i gynrychioli Cymorth Cristnogol ar lefel uchel. Bydd gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth ddofn o gyd-destun Cymru a phrofiad o godi arian a dylanwadu gwleidyddol drwy eiriolaeth ac ymgyrchu.

Dylai ceisiadau gynnwys CV, ac os yn bosibl, dylid hefyd gynnwys llythyr sy’n ymateb i’r meini prawf  sy’n cael eu nodi ym Manyleb y Person. I lawrlwytho gwybodaeth ychwanegol, ac i wneud cais, ewch i wefan partneriaid recriwtio’r mudiad, sef Society drwy glicio fan hyn: 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw canol dydd, Dydd Iau, 21 Mehefin 2018.  

 

 

Head of Wales

Contract: Permanent

Reporting to: Director of Supporter and Community Partnerships

Location: Cardiff

Salary: Competitive

Founded in 1941, Christian Aid is a leading UK and Irish relief and development agency working in some of the world’s poorest communities. By working in partnership with 475 local partner organisations in 37 countries, it addresses the root causes of poverty through integrated development and humanitarian programming, policy and advocacy work. Christian Aid is the official relief and development agency of 41 churches in Britain and Ireland.

The Head of Wales takes responsibility for leading and managing Christian Aid's work in Wales.  This will involve maintaining and developing outstanding stakeholder relationships across Wales with the churches, the Welsh government and the private sector and effectively leading a high performing team. Within Christian Aid globally, the Head of Wales is a member of the Strategic Management Group. With a dedicated supporter base, a well-established tradition of supporting Christian Aid’s work across Wales and a future-focussed strategy to build upon, this is an exciting time to lead an energised department and enhance the nation’s stakeholder partnerships.

The organisation is seeking a creative and strategic leader with considerable experience of senior leadership and an ability to represent Christian Aid at a high level. The post holder will have a deep understanding of the Welsh context and experience of both fundraising and political influencing through advocacy and campaigning.

Applications should consist of a CV, ideally accompanied by a brief covering letter addressing the criteria in the Person Specification. To download additional information, and to apply, please visit the website of the organisation’s recruitment partners, Society by clicking on the website.

The deadline for receipt of applications is midday on Thursday, 21 June 2018.

More searches like this