Swyddog Ariannu

Location
North Wales
Salary
£21,000
Posted
24 May 2018
Closes
17 Jun 2018
Ref
225459681
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Ariannu, Cyf 18/052

Swyddfa Y Drenewydd gyda chyfrifoldeb dros Ogledd Cymru

Parhaol

Cyflog: £21,000 yf + buddiannau hael

Ydych chi'n cyfathrebu'n hyderus ac yn mwynhau cydweithio â phobl?

Ydych chi'n gweld potensial mewn syniadau yn ogystal â heriau?

Ydych chi'n angerddol dros eich cymuned?

Rydym yn chwilio am Swyddog Ariannu i ymuno â'n tim rhanbarthol newydd yng Ngogledd Cymru i sicrhau bod ein grantiau'n ymateb i'r hyn sydd o bwys i gymunedau. Byddwch yn adeiladu perthnasoedd hir dymor gyda phobl a mudiadau, siarad am eu syniadau a'u dyheadau ac asesu ceisiadau am grantiau, gan ddarparu adborth a chefnogaeth bwrpasol.

Amdanom ni

Y Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Y llynedd, dosbarthom fwy na £700 miliwn i dros 13,000 o brosiectau.

Credwn fod cymunedau cryf a bywiog yn cael eu hadeiladu a'u hadfywio gan y bobl sy'n byw ynddynt. Daw cymunedau mewn pob math a maint, ac mae arian gan y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb.

Rydym yn canolbwyntio ar gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â syniadau gwych, lleol neu genedlaethol, mawr neu fach, a fydd yn creu cyfleoedd i bobl wella'u bywydau. Ein bwriad yw gweithio gyda phobl mewn ffordd hyblyg ac ar eu telerau nhw, gan wella'r ffordd yr ydym yn ennyn diddordeb cymunedau ac adeiladu partneriaethau newydd ag arianwyr, elusennau ac unigolion eraill.

Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn gweithio yng Nghymru trwy wella'n prosesau dyfarnu grantiau a symud yn agosach at y cymunedau a ariannwn. Rydym yn chwilio am berson amrywiol a dawnus sy'n rhannu ein gwerthoedd ac yn angerddol dros wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau trwy ddatblygu cydraddoldeb ac ariannu syniadau gwych sydd o bwys i gymunedau.

Rydym yn annog ceisiadau'n weithredol gan ymgeiswyr beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, tueddfryd rhywiol, hunaniaeth rhyw, crefydd neu gred, statws priodasol neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ran-amser hefyd. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn dathlu amrywiaeth ein staff.

Ynglŷn â'r rô

Mae Swyddogion Ariannu'n gyfrifol am ein gweithgareddau gwneud grantiau mewn ardal ddaearyddol, gan gynnwys cefnogaeth cyn-ymgeisio, asesu, rheoli grantiau a chywain a rhannu dysgu. Byddwch yn sicrhau bod ein grantiau'n ymateb i'r cyd-destun lleol, ac yn herio'ch hun a chydweithwyr yn barhaus i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio.

Byddwch yn adeiladu perthnasoedd hir dymor gyda phobl a mudiadau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys estyn allan i grwpiau newydd a gwahanol, cefnogi pobl sy'n ymgeisio a pharhau i gydweithio â nhw ar ôl i grant gael ei ddyfarnu.

Byddwch chi'n gyfrifol am ddeall sut mae syniadau'r mudiad yn cydweddu â'n blaenoriaethau ariannu, a llunio barn dda ynghylch pryd y dylid annog cais i ddatblygu ymhellach neu pryd y dylid cyfeirio at gyfleoedd eraill.

Byddwch yn cyfuno gwybodaeth leol, dealltwriaeth o arfer gorau a phrofiad deiliaid grant i wneud argymhellion gwybodus am bwy a beth rydym yn ei ariannu.

Byddwch yn cynrychioli'r Gronfa yng Ngogledd Cymru gan gynnwys mewn ffeiriau ariannu a chyfarfodydd allanol, ac yn creu cyfleoedd i bobl ddod ynghyd. Byddwch yn rhannu dysgu o'ch sgyrsiau, digwyddiadau, adroddiadau deiliaid grant a gwerthusiadau gyda chydweithwyr eraill er mwyn i ni fwyafu ein heffaith.

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am berson sy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth trwy ein grantiau, sydd wir yn deall y cymunedau rydym yn cydweithio â nhw.

Bydd gennych:

 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryfion a'r hyder i weithredu mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd
 • Y gallu i adeiladu a chynnal perthnasoedd rhagorol
 • Y gallu i reoli'ch llwyth gwaith eich hun gyda'r oruchwyliaeth leiaf
 • Sgiliau rhifyddol cadarn
 • Sgiliau TG cadarn
 • Yr hyder i ddefnyddio'ch barn eich hun, gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a herio pan fo'n briodol
 • Y gallu i gyfathrebu ar lafar yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg

Mae hyblygrwydd i chi weithio o amryw leoliadau ledled Gogledd Cymru, gweithio o gartref, ag o’n swyddfa yn y Drenewydd. Byddwch yn hyblyg yn eich trefniadau gweithio er mwyn cyflawni'r canlyniadau gorau dros ein cwsmeriaid.

Bydd angen i chi fod â sgiliau cyfathrebu ar lafar cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ar eich cyfer chi

Rydym yn anelu at ddatblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu personol

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddiannau hael gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni

Y Gronfa Loteri Fawr, yn dyfarnu arian y Loteri Genedlaethol

 • Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd bywyd/gwaith
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu cynhwysfawr â thâl
 • Talebau gofal plant
 • Benthyciadau tocyn teithio a beicio i'r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Ynghylch ymgeisio I ymgeisio ar-lein a chael manylion pellach am y rôl, ein proses ymgeisio, gwaith y Gronfa a'n hystod o fuddiannau gwych, ewch i.

Dyddiad cau: Dydd Sul, Mehefin 17eg (11.59pm) Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth Mehefin 26ain 2018 yn y Drenewydd

(This is an advert for the post of a Funding Officer who will work mainly in North Wales. The ability to speak Welsh is essential for this role)

More searches like this