Catering Assistants (Peak Season Contract)

Recruiter
Pembrokeshire Coast National Park Authority
Location
Pembroke Dock, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£8.75 per hour plus benefits
Posted
19 May 2018
Closes
16 Jun 2018
Ref
TGAAC1506/RS-GW
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Cynorthwywyr Arlwyo (Cytundeb Tymor Brig) 
Castell Caeriw 

Ydych chi’n gyfeillgar ac yn barod i helpu? 

Awydd gweithio mewn castell? 

Os felly, ymunwch â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng Nghastell Caeriw am dymor ymwelwyr 2018. 

Please see below for the English translation of this role – the ability to speak Welsh is not essential. 

Amdanom Ni: 

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n ardal gadwraeth allweddol yng Ngorllewin Cymru sy’n meddu ar beth o’r bywyd gwyllt a’r golygfeydd mwyaf amrywiol yn Ynysoedd Prydain. 

Nawr, rydym yn chwilio am chwech - wyth Cynorthwyydd Arlwyo tymhorol i ymuno â’n tîm yng Nghastell Caeriw, rhai i weithio tan ddiwedd cyfnod yr haf, rhai i weithio tan fis Tachwedd 2018. 

Eich Rôl: 

Fel Cynorthwyydd Arlwyo, chi fydd wyneb cyfeillgar a pharod i helpu ein hystafell de newydd yng Nghastell Caeriw. 

Byddwch yn sicrhau bod pob ymwelydd yn cael profiad rhyfeddol, yn mwynhau eu hunain ac yn mynd adref gydag atgofion melys. 

Yn benodol, er mwyn sicrhau bod yr ystafell de’n rhedeg yn llyfn, byddwch yn: 

- Darparu croeso cyfeillgar a gwasanaeth buan 
- Cymryd archebion a gweini bwyd 
- Paratoi bwyd a diod 
- Pobi teisennau 
- Sicrhau bod y caffi’n lân a thaclus 
- Gwirio danfoniadau a rheoli stoc a’r storfa 
- Clirio byrddau, golchi llestri a chwblhau tasgau glanhau

Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan yn y gwaith o redeg digwyddiadau eraill, fel nosweithiau sinema awyr agored, theatr a digwyddiadau.

Amdanoch Chi: 

Rydym yn chwilio am griw unigryw o bobl i ymuno â ni sy’n llawn brwdfrydedd, ysgogiad i wneud jobyn gwych ac egwyddor gwasanaeth cwsmeriaid gwych. Fyddwch chi ddim angen profiad penodol, ond bydd rhaid i’n Cynorthwywyr Arlwyo fod yn barod i ddysgu a bod ag agwedd hyblyg tuag at oriau gweithio. 

Eich Gwobr: 

- £8.75 yr awr
- Parcio am ddim ar y safle 
- Hyfforddiant llawn 
- Ymuno â ni mewn castell 
- Ein helpu i lansio ein caffi newydd sbon 
- Ymuno â thîm o bobl sy’n llawn ysgogiad, yn union fel chi 

Efallai y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl yma’n Cynorthwyydd Arlwyo, Cynorthwyydd Caffi, Cynorthwyydd Cegin, Gweinydd, Gweinyddes, Staff Gweini, Staff Bar, Cynorthwyydd Bar, Cynorthwyydd Bwyty, Porthor Cegin, Cynorthwyydd Diodydd, neu Aelod Tîm. 

Mae sifftiau niferus ar gael ar gyfer y rôl yma, unai tri – bedwar diwrnod yr wythnos tan fis Tachwedd, neu ddau, tri, pedwar neu bum diwrnod yr wythnos o fis Gorffennaf tan fis Medi. Bydd sifftiau, fel arfer, yn bump - chwe awr o hyd, bydd amser dechrau’n amrywio rhwng 9.30am ac 11am gan orffen am 5.30pm.

Cynhaliwn ddiwrnod agored ar y 25ain o Fai o 2.30-4.30pm, pan allwch chi ddod i gwrdd â ni, gweld cynlluniau’r caffi a siarad am y swyddi sydd ar gael.

Felly, os ydych chi’n chwilio am her haf hwyliog a chyffrous fel Cynorthwyydd Arlwyo gyda sefydliad moesegol, ecogyfeillgar, ymgeisiwch trwy glicio ar y botwm. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogi.

Catering Assistants (Peak Season Contract)  
Carew Castle  

Are you friendly and helpful?  

Ever wanted to work in a castle?  

If so, join Pembrokeshire Coast National Park at Carew Castle for the 2018 tourism season.  

About Us:  

Pembrokeshire Coast National Park is a vital conservation area in West Wales boasting some of the most diverse wildlife and scenery in the British Isles.  

We are now seeking six – eight seasonal Catering Assistants to join our team at Carew Castle, some working to end of the summer period, some working until November 2018.  

Your Role:  

As a Catering Assistant, you’ll be the friendly and helpful face of our new tea room in Carew Castle.  

You’ll be making sure every visitor has a wonderful experience, enjoys themselves and takes away fond memories.  

Specifically, making sure the tea room runs smoothly, you will:  

- Provide a friendly welcome and prompt service  
- Take orders and serve food  
- Prepare food and drinks  
- Bake cakes  
- Make sure the café is clean and presentable  
- Check deliveries and manage stock and storage  
- Clear tables, wash up and carry out cleaning tasks  

What’s more, you’ll have the chance to take part in running other events such as open-air cinema nights, theatres and events.  

About You:  

We’re looking for a unique band of people to join us with enthusiasm, motivation to do a great job and a great customer service ethic. You won’t need specific experience, but our Catering Assistants must be willing to learn and take a flexible attitude towards working hours.  

Your Rewards:  

- £8.75 per hour  
- Free on-site parking  
- Full training  
- Join us in a castle  
- Help us launch our brand-new café  
- Join an engaged team of people just like you  

Other organisations may call this role Catering Assistant, Café Assistant, Kitchen Assistant, Waiter, Waitress, Waiting Staff, Bar Staff, Bar Assistant, Restaurant Assistant, Server, Kitchen Porter, Beverage Assistant, or Team Member.  

There are multiple shifts available for this role, either three – four days per week through to November, or two, three, four or five days per week July to September. Shifts are generally five – six hours long. Start times will vary between 9:30 and 11am and finish time is 5:30pm.  

We will be holding an open day on the 25th May 2018, from 2:30 - 4:30pm, where you'll be able to come meet us, see the cafe plans and talk about the jobs we have available.   

So, if you are looking for a fun, exciting summer challenge as a Catering Assistant with an eco-friendly, ethical organisation, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.