TRIAGE SUPPORT WORKER

Recruiter
GAVO
Location
Ebbw Vale, Blaenau Gwent
Salary
£23,398 - £24,964
Posted
03 May 2018
Closes
31 May 2018
Ref
225443143
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

image 1

 

TRIAGE SUPPORT WORKER

SCP 26 – 28 £23,398 - £24,964 pa

Starting salary SCP 26 £23,398 pa

Full time (37 hours)

Based in Ebbw Vale

Funded until 30 June 2020

Communities for Work (CfW) is a Welsh Government programme supported by the European Social Fund (ESF) that aims to tackle poverty through sustainable employment by providing intensive employment mentoring and support. The programme focuses on reducing the number of 16-24 year olds who are NEET and increasing the employability of economically inactive and long term unemployed adults who have complex barriers to employment.

The Welsh Government’s Communities for Work Plus will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focussed support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

We are looking for a Triage Support Worker to provide support to the CfW team in Ebbw Vale and act as an initial point of contact in all cases.

This role requires excellent communication skills and the ability to work as part of a team, one to one with individuals and communicate with partners including those at a strategic level. The successful candidate will need to demonstrate an understanding of what employment, training and educational support is available to be able to effectively signpost participants onto the programme. Strong organisational skills are key, along with experience in adopting, maintaining and monitoring a range of administration and financial systems and processes.

For an application pack, visit our website and click on Careers.

An Enhanced DBS check is required.

No CVs accepted.

Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview. Previous applicants need not apply.

Closing Date: 31st May 2018 at 10.00 am

Interview Date: To be confirmed

 

 

 

GWEITHIWR CYMORTH BRYSBENNU

SCP 26 - 28 £23,398 – £24,964 y flwyddyn

Cyflog yn dechrau ar SCP 26 £23,398 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Lleoliad – Ebbw Vale

 Cyllidir tan 30 Mehefin 2020

Un o raglenni Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cymunedau am Waith, ac mae’n ceisio mynd i’r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy a darparu cymorth a mentora dwys mewn perthynas â chyflogaeth. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ostwng nifer y bobl 16-24 oed sydd heb fod mewn gwaith, cyflogaeth na hyfforddiant, ac ar gynyddu cyflogadwyedd oedolion sy’n economaidd anweithgar a di-waith yn y tymor hir ac sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.

Bydd Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu'r seilwaith i barhau i gyflwyno Cymunedau am Waith. Bydd yn rhoi hwb i'r hyn a ddysgir gan y Rhaglen Esgyn, a bydd yn galluogi Cyrff Cyflenwi Arweiniol i gynyddu’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth i rai sydd â rhwystrau cymhleth yn aml ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymorth Brysbennu i roi cymorth i’r tîm Cymunedau am Waith yn Ebbw Vale a bod yn berson cyswllt cychwynnol ym mhob achos.

Mae gofyn i chi gael sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i weithio fel rhan o dîm ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â gweithio ar sail un i un ag unigolion a chyfathrebu â phartneriaid, gan gynnwys y rhai ar lefel strategol. Bydd yn rhaid i’r unigolyn ddeall y cymorth cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg sydd ar gael i unigolion, er mwyn gallu eu cyfeirio’n briodol. Mae sgiliau trefnu cadarn a phrofiad o fabwysiadu, cynnal a monitro amrywiaeth o systemau a phrosesau gweinyddu ac ariannol yn allweddol.

Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ni dderbynnir CVs.

Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw. Does dim angen i ymgeiswyr blaenorol ymgeisio.

Dyddiad Cau: Dydd Lau 31 Mai 2018 am 10.00am

Dyddiad y Cyfweliad: I'w Gadarnhau

 

NO AGENCIES 

 

image 2

More searches like this