Senior Manager – Local Authority

Location
Llandudno Junction, Carmarthen or Merthyr Tydfil
Salary
£48,650 - £58,185
Posted
16 Apr 2018
Closes
14 May 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Senior Manager – Local Authority

Ref: 4271

Salary: £48,650 - £58,185

This post can be based in any of our Care Inspectorate Wales offices: Llandudno Junction, Carmarthen or Merthyr Tydfil. This post involves undertaking scrutiny, review and inspection activity across Wales, and will therefore require travel with some periods of staying away from home and, at times, unsocial hours.

CIW is the independent regulator of social care and childcare.  CIW registers, inspects and takes action to improve the quality and safety of services for the well-being of the people of Wales. Local Authority Inspection is a key function in the delivery of safe, high quality social care services to the citizens of Wales.  The role of Senior Manager – Local Authority Inspection is critical to providing assurance and driving improvement in the quality of social care services.

The post holder may have line management responsibility for up to four Local Authority Inspectors and will support the Head of Local Authority Inspection in ensuring the delivery of consistent, effective, efficient and high quality services.

CIW is undergoing a significant change programme involving a change in structures and a move to digital services.  The Postholder will contribute to and support key aspects of the change agenda.

Job Specific Criteria for this post:

  • A recognised Social Care qualification such as a Diploma in Social Work (or Social Care Wales equivalent), nursing or allied health care qualification, a teaching qualification or educated to degree level with relevant Level 5 ILM or Diploma in Leadership for Health and Social Services and an ability to demonstrate the relevance of this qualification to the role.  
  • Middle or senior management experience of effectively managing adult social care or health services and extensive and relevant experience of local authority social services
  • Knowledge, ability and experience of working strategically and operationally to drive and deliver improvements in social care or health services.
  • Ability to communicate through the medium of Welsh

Closing date: 14 May 2018

 

Uwch-reolwr – Yr Awdurdod Lleol

Cyf: 4271

Cyflog: £48,650 - £58,185

Gall y swydd hon gael ei lleoli yn unrhyw un o swyddfeydd Arolygiaeth Gofal Cymru: Cyffordd Llandudno, Caerfyrddin neu Ferthyr Tudful. Mae'r swydd hon yn ymwneud â chynnal gwaith craffu, adolygu ac arolygu ledled Cymru, a bydd, felly, angen teithio gyda chyfnodau o aros oddi cartref ac oriau anghymdeithasol ar brydiau.

Rheoleiddiwr annibynnol gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant yw AGC.  Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru. Mae arolygu awdurdodau lleol yn swyddogaeth allweddol wrth ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru.  Mae swydd yr Uwch-reolwr – Arolygu Awdurdodau Lleol yn hanfodol er mwyn rhoi sicrwydd a hybu gwelliant o ran ansawdd gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Gall fod y deiliad swydd â chyfrifoldeb rheolaeth linell dros hyd at bedwar Arolygydd Awdurdod Lleol, a bydd yn cefnogi Pennaeth Arolygiadau'r Awdurdod Lleol wrth sicrhau y darperir gwasanaethau effeithiol, effeithlon ac o safon uchel.

Mae rhaglen newidiadau sylweddol ar droed yn AGC, sy'n cynnwys newid strwythurau a symud tuag at wasanaethau digidol.  Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at agweddau allweddol ar yr agenda newid ac yn eu cefnogi.

Meini Prawf Penodol i’r swydd hon:

  • Cymhwyster gofal cymdeithasol cydnabyddedig, megis diploma mewn gwaith cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol), cymhwyster nyrsio neu ofal perthynol i iechyd, cymhwyster addysgu neu addysg i lefel gradd gyda Lefel 5 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth neu Ddiploma perthnasol mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a'r gallu i ddangos perthnasedd y cymhwyster hwn i'r rôl.  
  • Profiad o fod yn rheolwr canol neu'n uwch-reolwr sydd wedi rheoli gwasanaethau gofal cymdeithasol neu iechyd i oedolion yn effeithiol, a phrofiad eang a pherthnasol o wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol
  • Gwybodaeth, gallu a phrofiad o weithio'n strategol ac yn weithredol i lywio a chyflawni gwelliannau mewn gofal cymdeithasol neu wasanaethau iechyd.
  • Gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad cau: 14 Mai 2018.