Land Based Commercial Development Coordinator

Location
Ruthin, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
Salary £25,139 - £28,331 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
07 Mar 2018
Closes
04 Apr 2018
Ref
BLUL61043
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Joining them at their Llysfasi campus, the Land Based Commercial Development Coordinator will coordinate and implement the Land Based employer engagement strategy to provide a sector leading and financially lucrative employer engagement and commercial service in Land Based operations.

Pursuing opportunities to maximise diversification, expansion and future business development, you will coordinate commercial provision to maximise employer engagement and meet employer and stakeholder requirements, ensuring provision is ‘first choice’ for learners and employers. You will develop a relevant and valued offer, aligned to the needs of learners and employers to support economic and social growth and meeting local, regional and national priorities in work based learning.

Candidates for this role should hold a Level 3 Agricultural qualification and have previous experience of working in the Agricultural sector.  An effective networker who has excellent communication skills, you will be able to work to deadlines and under pressure and have the ability to develop and implement policies and operational strategies.

Those who have experience in a sales / marketing or customer service role in the Agricultural sector will be of distinct advantage, as will those who have experience of supervising a team.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 04/04/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cydlynydd Datblygiad Masnachol Cyrsiau’r Tir

Rhuthun

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Gan ymuno â ni ar ein safle yn Llysfasi fel ein Cydlynydd Datblygiad Masnachol Cyrsiau’r Tir, byddwch yn cydlynu ac yn gweithredu’r Strategaeth Ymgysylltu â Chyflogwyr yn gysylltiedig â Chyrsiau’r Tir a darparu gwasanaeth ymgysylltu â chyflogwyr a gwasanaeth masnachol sy’n arwain y sector mewn gweithrediadau cyrsiau’r tir ac sy’n creu budd ariannol.

Gan ymchwilio i gyfleoedd arallgyfeirio, ehangu a datblygu busnes cymaint â phosibl yn y dyfodol, byddwch yn cydlynu’r ddarpariaeth fasnachol i ymgysylltu â chyflogwyr cymaint ag y bo modd a diwallu gofynion cyflogwyr a rhanddeiliaid, gan sicrhau bod y ddarpariaeth yn 'ddewis cyntaf' ar gyfer dysgwyr a chyflogwyr.  Byddwch yn creu cynnig perthnasol a gwerthfawr, sy'n cyd-fynd ag anghenion dysgwyr a chyflogwyr i gynorthwyo gyda thwf economaidd a chymdeithasol a diwallu blaenoriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol mewn dysgu yn y gwaith.

Dylai fod gan ymgeiswyr am y swydd hon gymhwyster amaethyddol Lefel 3 a phrofiad o weithio yn y sector amaethyddol.  Byddwch yn gallu rhwydweithio’n effeithiol a bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol.  Byddwch yn gallu gweithio i derfynau amser a llunio a gweithredu polisïau a strategaethau.

Byddai’n fantais bendant petai gennych brofiad o werthu / marchnata neu wasanaethau i gwsmeriaid yn y sector amaethyddol, yn ogystal â phrofiad o oruchwylio tîm.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS Disclosure gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 04/04/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

More searches like this