Cyfieithydd / Translator

Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
£23,625 - £27,400 per annum
Posted
05 Mar 2018
Closes
16 Mar 2018
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Teitl y swydd: Cyfieithydd

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Adeilad Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Cyfnod penodol am hyd at ddwy flynedd, gyda’r posibilrwydd o ddod yn gontract parhaol. Rhan-amser; tua 20 awr dros bedwar neu bum niwrnod gwaith yn ddelfrydol.

Cyflog a Buddion: Band 2 - £23,625 - £27,400 y flwyddyn (pro rata ar gyfer oriau cytunedig). Mae’n bosib y caiff lwfans recriwtio a chadw sy’n benodol i’r rôl ei dalu i ymgeisydd cryf.

Yn ogystal â’r cyflog, rydym yn cynnig 30 niwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod yn ystod y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y rôl yn addas ar gyfer rhywfaint o weithio gartref, ond bydd hyn yn yn dibynnu ar waith, a gallai newid o wythnos i wythnos.

Darperir cefnogaeth i gynorthwyo’r ymgeisydd llwyddiannus i ddod yn fedrus wrth gyfieithu ar y pryd, os bydd angen.

Oriau gwaith: 20

Adran: Y Gyfarwyddiaeth Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid

Yn atebol i’r: Rheolwr Cyhoeddi a Golygu

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Mawrth 2018 

Cefndir

Crëwyd Cymwysterau Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru. Mae’r corff yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau’n effeithiol wrth fodloni anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac am gynyddu hyder y cyhoedd ynddynt.

Mae gan Cymwysterau Cymru Gadeirydd a Bwrdd a benodwyd yn gyhoeddus sy’n atebol am gyflawni swyddogaethau statudol Cymwysterau Cymru a’i rwymedigaethau i Lywodraeth Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Bwrdd yn cytuno ar gyfeiriad strategol a threfniadau llywodraethu’r sefydliad, ac mae’r Tîm  Gweithredol (sy’n cynnwys y Prif Weithredwr a thri Chyfarwyddwr Gweithredol) yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r cynlluniau strategol a gweithredol. 

Diben y Swydd

Bydd y Cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig yn bennaf i Cymwysterau Cymru, ond gallai hefyd gynorthwyo â chyfieithu ar y pryd pan fydd angen, i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

A ninnau’n rheoleiddiwr, gallai rhywfaint o’r iaith a ddefnyddiwn fod yn dechnegol neu gynnwys cysyniadau cymhleth, a bydd y Cyfieithydd yn sicrhau bod yr iaith yn gywir ac yn cael ei chyflwyno mewn arddull sy’n briodol i’r gynulleidfa berthnasol.

 

Job title: Translator

Employer: Qualifications Wales

Location: Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR

Contract: Fixed Term for up to two years with the possibility of permanency.Part time, preferably circa 20 hours over four or five working days.

Salary and Benefits:

Band 2 - £23,625 - £27,400 per annum (pro rata for agreed hours).  A role specific recruitment and retention allowance may be paid where a candidate demonstrates a strong match for the role.

In addition to salary we offer 30 days annual leave pro rata (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

The role will be suitable for some homeworking but this will be work dependent and may differ from week to week.

Support will be provided to assist the successful candidate to become proficient in simultaneous translation, if required.

Hours of work: 20

Department: Communications & Stakeholder Relations Directorate

Reporting to: Publishing and Editing Manager

Closing date for applications: 16 March 2018

Background

Qualifications Wales has been created as a Welsh Government Sponsored Body and is an independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales. The body is responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the reasonable needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in these.

Qualifications Wales has a publicly appointed Chair and Board who is accountable for the fulfilment of Qualifications Wales’ statutory functions and of its obligations to Welsh Government as a Welsh Government Sponsored Body.  The Board agree the strategic direction and governance of the organisation and the Executive Team (comprising the Chief Executive and the three Executive Directors) are responsible for the development and implementation of the strategic and operational plans. 

Job Purpose

The Translator will primarily provide a written translation service for Qualifications Wales but could also assist in simultaneous translation when required, to support our commitment to delivering in both Welsh and English languages.

As a regulator some of our language may be technical or include complex concepts, the Translator will ensure that the language is accurate and delivered in an appropriate tone of voice for the relevant audience.

More searches like this