PRINCIPAL COLEG MENAI & MEIRION DWYFOR

Recruiter
Coleg Menai*
Location
Bangor, Pwllheli & Dolgellau
Salary
£95k – £105k
Posted
05 Mar 2018
Closes
19 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ysbrydoli Llwyddiant Inspiring Success

Dyma gyfle eithriadol i unigolyn ymroi i arwain o fewn Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor; rhan annatod o Grŵp Llandrillo Menai - un o’r grwpiau mwyaf o golegau yn y D.U.  Wedi ei sefydlu, yn 2012 o ganlyniad i ddwy broses uno, mae’r Grŵp yn cynnig cefnogaeth ac ymrwymiad gan staff neilltuol a dawnus, a’r cyfle am gydnabyddiaeth broffesiynol sylweddol

PENNAETH COLEG MENAI A MEIRION DWYFOR

£95k – £105k yn ogystal â buddion:

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn chwilio am Bennaeth brwd, strategol gyda ffocws ar fusnes i yrru Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor trwy eu Cynllun Strategol. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am wireddu cenhadaeth ac amcanion cyffredinol y coleg trwy feithrin diwylliant o ansawdd, gwella parhaus, arloesi, entrepreneuriaeth a sefydlogrwydd ariannol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o uwch arweinyddiaeth a bydd yn rhwydweithio’n fedrus, bydd ganddo/ganddi enw da am gyflawni, gwybodaeth ragorol am agenda ôl 16 a bydd yn deall agweddau diwylliannol ac ieithyddol ein cymunedau lleol.

This is an exceptional opportunity for an individual to help lead Coleg Menai and Meirion Dwyfor; an integral part of Grŵp Llandrillo Menai - one of the largest groups of colleges in the UK.  Established in 2012 as a result of two mergers, the Grŵp offers the support and commitment of outstanding and talented staff, and the opportunity for significant professional rewards. 

PRINCIPAL COLEG MENAI & MEIRION DWYFOR

£95k – £105k plus benefits:

Grŵp Llandrillo Menai is looking for a passionate, strategic and business focused Principal to drive Coleg Menai & Coleg Meirion Dwyfor through its Strategic Plan. The post holder will be responsible for achieving the college’s common mission and objectives through a culture of quality, continuous improvement, innovation, entrepreneurship and financial stability. The ideal candidate will have proven experience of senior leadership and be a skilled networker; holding a reputation for delivery, an excellent knowledge of post 16 and sensitivity to the cultural and linguistic dimensions of our local communities.

I gael gwybodaeth bellach a phecyn cais, ewch i: For further information and an application pack, please click the apply button

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd yw hanner dydd, 19.03.18 ar gyfer tynnu’r rhestr fer, a chynhelir y cyfweliadau ar 12.04.18. Mae Grŵp Llandrillo Menai yn ddarparwr blaenllaw ym maes addysg ddwyieithog, felly mae’n angenrheidiol i’r ymgeisydd siarad Cymraeg a bod ganddynt ymrwymiad cryf i’r Gymraeg a’i diwylliant.

Closing date for the post is noon on 19.03.18 for shortlisting, with final interviews to be held 12.04.18. Grŵp Llandrillo Menai is a leading provider of bilingual education, it is essential therefore, that applicants are Welsh speaking and have a strong commitment to the Welsh language and culture.

 

 

More searches like this