The Open University*

Communications Manager

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£39,992 to £47,722
Posted
01 Mar 2018
Closes
22 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Communications Manager (Welsh Language)

The Open University in Wales

£39,992 to £47,722; Ref: 14443

Based in Cardiff

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

As Communications Manager (Welsh Language) of the Open University in Wales you will be responsible for ensuring that the University communicates well, in both Welsh and English, with a wide range of audiences.  You’ll help us expand our communications activity in the Welsh language, both directly producing lively and engaging materials and overseeing our compliance with Welsh Language Standards throughout the University.  You will develop best practice relating to use of the Welsh Language by the Open University and will make sure all relevant staff feel confident and well supported in meeting the statutory requirements.  

You’ll have relevant experience of developing and delivering effective bilingual communications in a professional environment, be skilled at quickly building productive working relationships with key stakeholders and will be able to demonstrate a strong track record of successfully organising and delivering projects that involve multiple teams and objectives.

You will need to possess a Higher Education qualification or have equivalent professional experience.  A further professional qualification in public relations, communications, translation and/or project management is desirable. A high level of spoken and written language skills in Welsh and in English and the ability to communicate fluently, effectively and professionally in both languages is essential along with a clear understanding of the legal and cultural status of the Welsh Language in Wales and the implications of the Welsh Language Standards for education.

Closing date:  12 noon 22 March 2018

Interview date: 13 April 2018

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

 

Rheolwr Cyfathrebu (Yr Iaith Gymraeg)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£39,992 i £ 47,722; Cyf: 14443

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae’r Brifysgol Agored wedi trawsnewid bywydau ers 1969 drwy agor addysg uwch i bob rhan o’r gymuned.

Fel Rheolwr Cyfathrebu (Yr Iaith Gymraeg) y Brifysgol Agored yng Nghymru byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y brifysgol yn cyfathrebu’n dda, yn Gymraeg a Saesneg, gyda chynulleidfa eang. Byddwch yn ein cynorthwyo i ehangu ein gweithgareddau cyfathrebu yn yr Iaith Gymraeg, yn uniongyrchol drwy gynhyrchu deunyddiau bywiog ac atyniadol, a thrwy oruchwylio ein cydymffurfiaeth â Safonau Iaith Gymraeg ledled y Brifysgol. Byddwch yn datblygu’r arfer orau o ran defnydd y Brifysgol o’r iaith Gymraeg, a byddwch yn sicrhau bod yr holl staff perthnasol yn teimlo’n hyderus ac yn derbyn cefnogaeth dda wrth gwrdd â’r gofynion statudol.

Byddwch yn meddu ar brofiad perthnasol o ran datblygu a chyflwyno cyfathrebiadau dwyieithog effeithiol mewn amgylchedd proffesiynol, yn fedrus o ran sefydlu perthynas waith cynhyrchiol yn gyflym gyda rhanddeiliaid allweddol a bydd gennych record gref o drefnu a chyflenwi prosiectau sydd yn cynnwys timau ac amcanion niferus yn llwyddiannus.

Bydd raid i chi feddu ar gymhwyster addysg uwch neu brofiad proffesiynol cyfatebol. Mae cymhwyster proffesiynol pellach ym maes cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu, cyfieithu a/neu reoli prosiect yn ddymunol. Mae lefel uchel o sgiliau iaith lafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a Saesneg a'r gallu i gyfathrebu yn rhugl, yn effeithiol, ac yn broffesiynol yn y ddwy iaith yn hanfodol, ynghyd â dealltwriaeth glir o statws cyfreithiol a diwylliannol yr iaith Gymraeg yng Nghymru a goblygiadau’r Safonau Iaith Gymraeg i addysg.

Dyddiad cau: Hanner dydd, 22 Mawrth 2018

Dyddiad cyfweliad: 13 Ebrill 2018

Am wybodaeth fanwl a sut i wneud cais ewch i

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.