ASSISTANT SALES AND MARKETING OFFICER / SWYDDOG GWERTHIANT A MARCHNATA CYNORTHWYOL

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
28 Feb 2018
Closes
28 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

ASSISTANT SALES AND MARKETING OFFICER – UNIVERSITY OF WALES PRESS

The University of Wales Press based in Cardiff is looking to appoint an Assistant Sales and Marketing and Officer to assist in further developing its multi-channel marketing and communications activities. With some previous experience, the ideal candidate will be enthusiastic, self-motivated and dynamic, and able to create appealing marketing materials and support the department in all its communications. This is a rare opportunity to join Wales’s leading academic publisher. Fluent written and spoken Welsh will be a distinct advantage.

The Assistant Sales and Marketing Officer will execute the day-to-day marketing activities and play a central part in ensuring that each publication reaches its full sales potential. The Assistant Sales and Marketing Officer is a vital component in the company’s business activities, particularly given the growing importance of multi-channel communications, social media and online marketing.

The post is a permanent full-time position.

The salary for this post is £16,500 with a generous holiday allowance and the provision of a final salary pension scheme. 

All applications should be addressed to the Human Resources Manager, University of Wales, University Registry, King Edward VII Avenue, Cathays Park, Cardiff CF10 3NS.  They should be enclosed in an envelope marked “APPOINTMENT – STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL”, and must be received by Monday 12 March 2018

The University reserves the right to consider persons other than those who have submitted applications. 

The University reserves the right to close this application opportunity early should sufficient applications be received.

Applicants not called for interview within one month of the closing date should consider their application to have been unsuccessful.

Please note that feedback is unable to be provided to applicants not shortlisted for interview.

THE UNIVERSITY IS AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

 

SWYDDOG GWERTHIANT A MARCHNATA CYNORTHWYOL – GWASG PRIFYSGOL CYMRU

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd yn awyddus i benodi Swyddog Gwerthiant a Marchnata Cynorthwyol i gynorthwyo gyda datblygu ymhellach ei gweithgareddau gwerthu a marchnata ar draws pob sianel. Gyda pheth profiad blaenorol bydd yr ymgeisydd delfrydol yn frwdfrydig, hunan-gymhellol a deinamig ac yn gallu creu deunyddiau marchnata deniadol a chefnogi’r adran gyda’i chyfathrebu i gyd. Mae hwn yn gyfle prin i ymuno â phrif gyhoeddwr academaidd Cymru. Bydd Cymraeg ysgrifenedig a llafar rhugl yn fantais bendant.

Bydd y Swyddog Gwerthiant a Marchnata Cynorthwyol yn cyflawni’r gweithgareddau gwerthiant a marchnata o ddydd i ddydd ac yn chwarae rhan ganolog yn sicrhau bod pob cyhoeddiad yn cyrraedd ei botensial gwerthiant llawn. Mae’r Swyddog Gwerthiant a Marchnata Cynorthwyol yn elfen hollbwysig o weithgareddau busnes y cwmni, yn arbennig o ystyried pwysigrwydd cynyddol y cyfryngau cymdeithasol a marchnata ar-lein.

Mae hwn yn benodiad llawn-amser parhaol.

Cyflog y swydd yw £16,500 gyda lwfans gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol.

Dylid cyfeirio pob cais at y Rheolwr Adnoddau Dynol, Prifysgol Cymru, Cofrestrfa’r Brifysgol, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS. Dylid eu hamgáu mewn amlen ac arni’r geiriau “PENODIAD – CWBL BREIFAT A CHYFRINACHOL”, a rhaid iddynt gyrraedd erbyn dydd Llun 12 Mawrth 2018

Mae’r Brifysgol yn cadw'r hawl i ystyried personau heblaw'r rhai sydd wedi cyflwyno ceisiadau.

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gau’r cyfle hwn i wneud cais yn gynnar os dderbynnir ceisiadau digonol.

Dylai ymgeiswyr na wahoddir mohonynt i gyfweliad o fewn mis o’r dyddiad cau ystyried i'w cais fod yn aflwyddiannus.

Noder nad oes modd rhoi adborth i ymgeiswyr na chânt eu gwahodd i gyfweliad.

MAE’R BRIFYSGOL YN GYFLOGWR CYFLE CYFARTAL