Project Officer

Location
Gwynedd
Salary
£23,624
Posted
27 Feb 2018
Closes
20 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Project Officer

Location: Home based: Gwynedd

Hours of Work: Full time (35 hours per week)

Salary: £23,624

Tenure: Permanent opportunity, with ongoing employment subject to securing continued appropriate funding

Keep Wales Tidy is a leading charity working across Wales to protect our environment now and for the future.  We take action to make a positive difference and our work ranges far and wide. We deliver practical action, environmental education, training, business services and environmental solutions. We do all of this for one reason - a beautiful Wales that is cared for and that can be enjoyed by everyone.

The principle role of the officer is to engage and empower local communities to improve the quality of their local environment, and facilitate, support and develop volunteers to undertake a wide variety of practical environmental improvement projects.

We are looking for a candidate who is experienced in working with communities, event organisation and environmental conservation.

For an application pack please visit our website.

The closing date for all applications is midday 20 March

Interviews to be held on: 17 April

Keep Wales Tidy is an Equal Opportunities Employer, accredited by Investors in People. Registered Charity, Charity Number: 1082058.

 

Swyddog Prosiect    

Lleoliad: O’r cartref: Gwynedd

Oriau Gwaith: Llawn-amser (35 awr yr wythnos)

Cyflog: £23,624

Cyfnod: Swydd barhaol, gyda chyflogaeth barhaus yn amodol ar sicrhau cyllid priodol parhaus

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen flaenllaw sydd yn gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.  Rydym yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae ein gwaith yn amrywio ar draws y wlad. Rydym yn darparu gweithredu ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol.  Rydym yn gwneud hyn oll am un rheswm - Cymru hardd y gofelir amdani ac y gellir ei mwynhau gan bawb.

Prif rôl y swyddog yw ymgysylltu a grymuso cymunedau lleol i wella ansawdd eu hamgylchedd lleol, a hwyluso, cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr i ymgymryd ag ystod eang o brosiectau gwelliant amgylcheddol ymarferol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd yn brofiadol yn gweithio gyda chymunedau, trefnu digwyddiadau a chadwraeth amgylcheddol.

Am becyn cais ewch i’n gwefan https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/FAQs/Category/vacancies

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw  canol dydd 20 Mawrth

Cynhelir cyfweliadau ar: 17 Ebrill

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal, wedi ei achredu gan Buddsoddwyr mewn Pobl, Elusen Gofrestredig, Rhif Elusen: 1082058.