Classroom Assistant – Traineeships BLUC58902

Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£16,900 - £17,329 per annum
Posted
12 Jan 2018
Closes
26 Jan 2018
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

12 Month Fixed Term Contract

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Joining their Work-Based Learning directorate, the Classroom Assistant will support the work of the Employability Mentors in the delivery of the Traineeship Programme in accordance with the prescribed programme specification.

Establishing productive working relationships with learners and acting as a role model, setting high expectations, you will support the Employability Mentors in assessing their needs and use detail knowledge and specialist skills to support learning. Promoting inclusion and acceptance within the learning environment, you will encourage learners to interact and work co-operatively with others and engage in all learner activities. Recognising and responding to learners’ individual needs, you will provide feedback in relation to progress and achievement, promote independence and employ strategies to recognise and reward achievement of self-reliance.

They are looking for a pro-active and self-motivated individual who is eager to learn and develop new skills. Educated to GCSE standard in English and Maths at grade C or above, you will have previous experience of a learning support role and have effective and successful management of time and resource to meet challenging targets.

With excellent communication and interpersonal skills and the ability to work well as part of a team, you will respond to change in a positive manner and have an appreciation of the importance of having empathy with service users.

The post is based at their Deeside site however on occasion you may need to work at their other sites. A full driving licence and own vehicle with business use insurance cover is essential.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 26/01/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cymhorthydd Dosbarth – Hyfforddeiaethau

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £16,900 - £17,329 y flwyddyn

Contract Cyfnod Penodol 12 mis

Ein cleient yn un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Gan ymuno â'n cyfarwyddiaeth Dysgu yn y Gwaith, bydd y Cymhorthydd Dosbarth yn cynorthwyo gwaith y Mentoriaid Cyflogadwyedd i gyflwyno'r Rhaglen Hyfforddeiaethau yn unol â manyleb y rhaglen ragnodedig.

Byddwch yn meithrin perthnaseddau gwaith cynhyrchiol gyda dysgwyr a gweithredu fel model rôl, gan osod disgwyliadau uchel.  Byddwch yn cynorthwyo’r Mentoriaid Cyflogadwyedd i asesu anghenion y dysgwyr a defnyddio gwybodaeth fanwl a sgiliau arbenigol i gynorthwyo dysgu.  Gan hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn annog dysgwyr i ryngweithio a chydweithio â phobl eraill a chymryd rhan ym mhob gweithgaredd y dysgwyr.  Byddwch yn cydnabod ac yn ymateb i anghenion unigol dysgwyr ac yn rhoi adborth am gynnydd a chyflawniad a hyrwyddo annibyniaeth a defnyddio strategaethau i gydnabod a gwobrwyo cyflawni hunanddibyniaeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a hunan-gymhellol sy'n awyddus i ddysgu a meithrin sgiliau newydd.  Bydd gennych TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg yn ogystal â phrofiad o weithio mewn swydd cynorthwyo dysgu.  Byddwch yn gallu rheoli amser ac adnoddau yn effeithiol a llwyddiannus i fodloni targedau heriol.

Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i weithio'n dda fel aelod o dîm, byddwch yn ymateb yn gadarnhaol i newid a byddwch yn gwerthfawrogi pwysigrwydd bod ag empathi gyda defnyddwyr gwasanaeth.

Mae hon yn swydd ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy ond efallai bydd angen i chi weithio yn ein safleoedd eraill o bryd i’w gilydd.  Mae’n hanfodol bod gennych drwydded yrru lawn, eich cerbyd eich hun ac yswiriant defnydd busnes.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.