Gweinyddwr/Administrator

Location
Pencoed, Bridgend
Salary
£16,868
Posted
22 Dec 2017
Closes
15 Jan 2018
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i gefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf?

Swydd: Gweinyddwr, Busnes Cymru

Cytundeb: Swydd dros dro am 3 mis

Lleoliad: Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: £16,868

Oriau:  37.5 awr y wythnos

Nifer y swyddi gwag: x 2

Dyddiad cau: Dydd Llun, 15ed o mis Ionawr 2018, 12yp

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â gwasanaeth Busnes Cymru sy'n darparu cymorth busnes o'r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu  gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Teifi a Serco.

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd prysur a byddwch yn darparu cymorth gweinyddol amrywiol sy'n cynnwys cofnodi data, sicrhau fod ffeiliau cleientiaid yn gyfredol i fodloni safonau archwilio yn ogystal â chynorthwyo gyda ateb galwadau ffôn a chynnal lefelau perthnasol o gyflenwadau swyddfa.

O ganlyniad, mae sgiliau trefnu a gwasanaeth cwsmeriaid ynghyd â sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol. Oherwydd bod eich swyddogaeth yn cynnwys prosesu gwaith papur a mewnbynnu data cywir i'r gronfa ddata mae angen lefel uchel o sylw at fanylder a chywirdeb. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar gyfer y gronfa ddata ond mae angen sgiliau TG ardderchog yn Microsoft h.y. Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

Am fwy o wybodaeth am y rôl, darllenwch y disgrifiad swydd.

Mae Busnes mewn Ffocws yn cadw’r hawl i newid y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar unrhyw adeg.  Edrychwch ar wefan y cwmni i gael y dyddiad cau mwyaf diweddar.

Sylwer fod gennym gyfleoedd cyflogaeth cyffrous eraill o fewn gwasanaeth Busnes Cymru.

Mae Busnes mewn Ffocws yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal na fydd yn gofyn i ymgeiswyr am unrhyw ffi o flaen llaw nac yn cynnig swydd heb ddilyn proses recriwtio.  Ni ddylai Asiantaethau ymateb na chysylltu â ni ynghylch y swydd wag hon.


 

Do you have what it takes to support Welsh SME’s to deliver their growth ambitions?

Role: Administrator, Business Wales

Contract: Temporary 3 month contract

Location: Pencoed, Bridgend

Salary: £16,868

Hours:  37.5 hours per week

Number of vacancies: Two

Closing date: Monday 15th January 2018, 12 noon

This is an exciting opportunity to join Business Wales service that provides first class business support to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund and delivered by Growth Partnership Wales (GPW), a partnership of Business in Focus, Antur Teifi and Serco.

You will be working in a busy environment and will provide a diverse administrative support that includes data entry, maintaining up-to-date client files that meet audit standards as well as assisting with answering telephone calls and maintaining relevant levels of office supplies.

Consequently, organisational and customer service skills along with good communication skills, both verbal and written, are crucial. Because your role involves processing paperwork and accurate data inputting into the database it requires high level attention to detail and accuracy.  Training will be given for the database but excellent IT skills are needed in Microsoft Office i.e. Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

For more information about the role please refer to the job description.

Business in Focus reserves the right to change the closing date for applications at any given time. Please check the Company’s website for the most up to date deadline.

Please be advised that we have other exciting employment opportunities within the Business Wales service.

Business in Focus is equal opportunity employer and service provider that will not ask candidates for any upfront fee or offer the role without following a recruitment process. Agencies need not respond or contact in relation to this vacancy.