Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Good Rates of Pay
Posted
28 Nov 2017
Closes
10 Dec 2017
Ref
225347567
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl - Aelod i gynrychioli Cymru

Mae’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau’n gweithio i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau defnyddwyr, dinasyddion a microfusnesau yn y sector cyfathrebiadau, gan gynnwys gwasanaethau post. Mae’r Panel yn gweithio mewn amgylchedd deinamig, heriol, sy'n symud yn gyflym, lle mae cyfleoedd newydd yn ogystal â risgiau newydd o ran diogelu defnyddwyr.

Rydyn ni eisiau penodi aelod newydd ar y Panel, yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol, a fydd yn gweithredu fel aelod o’r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl (ACOD).  Mae'r ACOD yn cynghori Ofcom ynghylch buddiannau a safbwyntiau pobl hŷn a phobl anabl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig.

Er mwyn ymuno â’r Panel Defnyddwyr ac ACOD, bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Dealltwriaeth dda o faterion sy’n effeithio ar y sector cyfathrebiadau yng Nghymru, neu’r gallu i ddysgu am hynny’n gyflym;
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'r cyd-destun gwleidyddol a chyfansoddiadol yng Nghymru
  • Gallu deall materion cymhleth sy’n ymwneud â defnyddwyr, dinasyddion, microfusnesau, rheoleiddio, yr economi a busnes yn ehangach;
  • Diddordeb brwd mewn profiadau defnyddwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar bobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru
  • Sgiliau cyfathrebu cadarn er mwyn cyfrannu’n effeithiol at drafodaethau corff cyhoeddus lefel uchel;
  • Integriti personol uchel iawn; a
  • Dim gwrthdaro oherwydd unrhyw fuddiannau masnachol neu wleidyddol.

Profiad/Sgiliau Dymunol

  • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

Rhaid datgan unrhyw wrthdaro posibl rhwng buddiannau o safbwynt ariannol neu fusnes, a rhaid trafod hynny yn y cyfweliad.

Pedwar diwrnod y mis yw’r ymrwymiad o ran amser.

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal. Mae’n dymuno adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas gyfoes y DU ac felly mae’n mynd ati’n frwd i recriwtio aelodau o bob grŵp oedran a chefndir diwylliannol ac ethnig yn ogystal â’r rheini sydd ag anabledd. Rydyn ni’n gwarantu y bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni holl feini prawf hanfodol y disgrifiad swydd yn cael cyfweliad.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynwyd yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai hynny a gyflwynwyd yn Saesneg.

Y dyddiad cau ydy'r 10 o Ragfyr 2017. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar y 18 o Ragfyr 2017

More searches like this