Physiotherapist - Ffisiotherapydd Cofrestredig - Asesydd Swyddogaethol  

Recruiter
Maximus UK
Location
Swansea
Salary
Competitive
Posted
26 Sep 2017
Closes
24 Oct 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Physiotherapist - Ffisiotherapydd Cofrestredig - Asesydd Swyddogaethol

Location UK-Swansea

Introduction

Mae'r Ganolfan Asesu Iechyd ac Anabledd (CHDA) yn cynnal asesiadau iechyd ac anabledd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Gan weithio o rwydwaith o 11 o Ganolfannau Gwasanaethau Asesu a 150 o Ganolfannau Asesu, cynhelir asesiadau ym mhrif feysydd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Byw i'r Anabl, Cyn-filwyr y DU a Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol. Mae ein grŵp o ymarferwyr yn cynnwys nyrsys cyflogedig, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a meddygon.

Job Summary

Cynnal asesiadau meddygol ac archwiliadau meddygol, gan gynnwys anaf i'r ymennydd, a chynhyrchu adroddiadau cryno i'r Adran Gwaith a Phensiynau fel rhan o dîm integredig llwyddiannus

Essential Job Duties

 • Ymgymryd â chyfuniad o waith ffeiliau ac asesiadau wyneb yn wyneb mewn perthynas ag amrywiaeth o fudd-daliadau a rhoi adroddiad i'r Adran Gwaith a Phensiynau.
 • Mae gwaith ffeil yn golygu adolygu tystiolaeth feddygol mewn fformat ysgrifenedig neu electronig i bennu addasrwydd asesiad wyneb yn wyneb.
 • Mae asesiadau o'r fath yn canolbwyntio ar sut mae anabledd yn effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd wrth berfformio gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith.
 • Cyfeirir unrhyw anafiadau sy'n gysylltiedig â'r ymennydd at yr Ymarferydd Meddygol.
 • Defnyddio rhaglenni meddalwedd TG i gefnogi penderfyniadau clinigol wrth ymgymryd â gwaith ffeiliau ac archwiliadau meddygol.
 • Darparu adroddiadau cynhwysfawr i alluogi swyddogion penderfyniadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch hawliadau budd-dal.
 • Sicrhau bod safonau ymarfer proffesiynol ac "arfer gorau" yn cael eu cynnal ym mhob maes gwaith.
 • Darparu cynhyrchiant a safonau ansawdd y cytunir arnynt rhwng y Ganolfan a'r Adran Gwaith a Phensiynau ac i ymateb yn bositif i adborth.
 • Ymgymryd ag asesiadau cofnodedig lle bo angen.
 • Gweithio heb oruchwyliaeth ac ar liwt eich hun; deall cyfyngiadau eich hun a gofyn am gymorth pan fo angen neu os oes angen Dadansoddi a dehongli gwybodaeth glinigol a thystiolaeth feddygol a darparu adroddiad proffesiynol a chryno.
 • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth ac adeiladu perthynas waith gadarnhaol gyda chydweithwyr meddygol a staff cymorth gweinyddol.
 • Cymhwyso sgiliau proffesiynol a rheoli cymhwysedd ac atebolrwydd proffesiynol eich hun, yn unol â Chod Ymddygiad HCPC.
 • Gwneud dyletswyddau eraill a benodir o bryd i'w gilydd fel bo'r angen.

Education and Experience Requirements

• Ffisiotherapydd Cofrestredig HCPC gydag o leiaf ddwy flynedd o brofiad ôl-gofrestru eang yn ddiweddar.
• Mae profiad blaenorol o asesu swyddogaethol neu anableddau a phenderfyniadau clinigol yn ddymunol.
• Cofrestru a datblygiad proffesiynol parhaus a gynhelir yn unol â'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).
• Aelodaeth Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).
• Mentora wedi'i gwblhau mewn cymhwyster ymarfer clinigol e.e. Mae ENB 998 neu gyfwerth yn ddymunol
• Hyfedredd TG gyda phrofiad o ddefnyddio ystod o feddalwedd
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig wedi'u datblygu'n dda a'r gallu i negodi'n llwyddiannus ac ymateb i amgylchedd gwaith sy’n newid yn gyflym 
• Profiad o reoli newid a gallu i ddylanwadu a thrafod yn llwyddiannus 
• Wedi cwblhau ECDL neu gyfwerth yn ddymunol.
• Y gallu i siarad Cymraeg.

CHDA Statement

Mae CHDA yn ymrwymedig i ddatblygu, cynnal a chefnogi diwylliant o gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyflogaeth lle mae ein gweithwyr yn ogystal ag ymgeiswyr ar gyfer cyflogaeth yn cael eu trin yn deg. Deallwn fod gweithlu amrywiol yn ychwanegu at ein mantais gystadleuol; ac o'r herwydd, ein nod yw sicrhau nad yw ymgeiswyr am swydd yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail rhyw, hil, statws priodasol, anabledd, oedran, statws contract rhan amser neu gyfnod penodol, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, neu sydd dan anfantais gan amodau neu ofynion na ellir eu cyfiawnhau. Bydd hysbysebion ar gyfer swyddi yn cynnwys gwybodaeth ddigon clir a chywir i alluogi darpar ymgeiswyr i asesu eu haddasrwydd eu hunain ar gyfer y swydd.