Policy Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£26,800 - £32,550 per annum
Posted
19 Jul 2017
Closes
16 Aug 2017
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Driving Change for Older People across Wales

The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people, standing up and speaking out on their behalf.

Policy Officer (1 year Fixed Term)

£26,800 - £32,550 per annum

Location: Cardiff

Accountable to the Director of Wellbeing and Empowerment, the Policy Officer will be required to undertake research and analysis in relation to the key priorities of the Commissioner, respond to consultations, and work with Policy Leads in the organisation to consolidate current policy positions.

The post holder will support the Commissioner and Director of Wellbeing and Empowerment with specific work-streams and will play a key role in supporting the Wellbeing and Empowerment Team to deliver impactful change for older people.

The post holder will need to be proactive and flexible to be able to respond to changing priorities.

Applications may be sumbitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For more information and application details, please click apply

Closing Date: 18 August 2017 5.00pm. If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on 5 September 2017.

 

 

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Swyddog Polisi (Cyfnod Penodol o 1 flwyddyn).

£26,800 - £32,550 y flwyddyn

Lleoliad: Caerdydd

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Lles a Grymuso, bydd gofyn i'r Swyddog Polisi gynnal gwaith ymchwil a dadansoddi yng nghyswllt prif flaenoriaethau'r Comisiynydd, ymateb i ymgyngoriadau, a gweithio gydag Arweinwyr Polisi yn y sefydliad i gadarnhau sefyllfaoedd polisi presennol.

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r Comisiynydd a'r Cyfarwyddwr Lles a Grymuso gyda ffrydiau gwaith penodol, ac yn chwarae rôl allweddol yn cefnogi'r Tîm Lles a Grymuso wrth sicrhau newid dylanwadol i bobl hŷn.

Bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn rhagweithiol ac yn hyblyg er mwyn gallu ymateb i flaenoriaethau sy'n newid.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: 18 Awst 2017 5.00y.p. Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar 5 Medi 2017.