Nursery Assistants (X2)

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£14,767 - £15,976 pro rata per annum
Posted
20 Mar 2017
Closes
31 Mar 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cyfeirnod y Swydd:   00544

Cynorthwy-ydd Meithrin (X2)

Rhan Amser (24 awr yr wythnos, 48 wythnos y flwyddyn*), Parhaol

Cyflog: £14,767 - £15,976 pro rata y flwyddyn

Meithrinfa Y Gamfa Wen, Campws Caerfyrddin

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg.  Bydd angen cymhwyster gofal plant a phrofiad, a rhaid bod yn hyblyg.

Canolbwynt swydd Cynorthwy-wyr Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

Meithrinfa ddydd a adeiladwyd yn bwrpasol yw Y Gamfa Wen. Fe'i ceir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r feithrinfa'n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant y gofal a'r sylw gorau posibl. Mae digon o le i chwarae yma, y tu mewn a'r tu allan, ynghyd ag offer o ansawdd uchel a staff cymwys iawn, a chyfuna’r holl bethau hyn i ddarparu profiad a fydd yn cyfoethogi'r plant.

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

*Mae’n bosib y bydd cyfle i weithio oriau ychwanegol ar adegau pan fod angen

Dyddiad cau:  31 Mawrth 2017, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

 

Vacancy Reference:  00544

Nursery Assistants (X2)

Part Time (24 hours per week, 48 weeks of the year*), Permanent

Salary: £14,767 - £15,976 pro rata per annum

Gamfa Wen Nursery, Carmarthen Campus

The Nursery is looking for team members who are great with babies and children and can facilitate and care in a fun and caring environment. We are specifically looking for Welsh speaking applicants. You’ll require a childcare qualification and experience, and flexibility is a must.

The focus of the Nursery Assistant post will be to provide a child centred environment where the children are cared for in a safe, secure and happy atmosphere, where their individual needs are met and innovative methods are implemented to enhance each individual child’s development within the group setting. 

Y Gamfa Wen is a purpose built day nursery located at the Carmarthen campus of the University of Wales Trinity Saint David. The nursery provides a safe and welcoming environment where children receive the best care and attention. Ample play space, indoors and out, high quality equipment, and well qualified staff all combine to provide an enriching experience for children.

The post would be subject to a Disclosure & Barring (DBS) Check.

*There may be opportunity to work additional hours on occasions as required

Closing date: 31st March 2017, 5pm

For further information about the positions and an application form, visit the University's website by clicking apply.

Please note: in order to apply and be considered for the posts you will need to complete an application form, as CVs are only accepted as supporting documents to a completed form.