Lecturer in GCSE Maths BLUL42768

Location
Deeside & Wrexham
Salary
£22,377 - £37,867 pro rata per annum, based on salary assessment and relevant experience
Posted
17 Nov 2016
Closes
01 Dec 2016
Contract Type
Contract

Lecturer in GCSE Maths BLUL42768

Deeside & Wrexham

Salary £22,377 - £37,867 pro rata per annum, based on salary assessment and relevant experience

Casual Hourly Paid

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

An exciting opportunity has arisen for a Lecturer in GCSE Maths to join them on a casual, hourly paid basis.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and external organisations as required. You will also be providing valuable educational support and guidance for students in your role as personal tutor and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will be qualified to Degree Level (or equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area along with a teaching qualification (Cert Ed, PGCE, C&G 7407). You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 01/12/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd TGAU Mathemateg

Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

Cyflog £22,377 - £37,867 y flwyddyn pro rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd achlysurol a delir fesul awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf y DU ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd eu cyrraedd o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Dyma gyfle cyffrous i Ddarlithydd TGAU Mathemateg ymuno â ni ar sail achlysurol a delir fesul awr.

Fel rhan o’r swydd, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi adnoddau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu a sefydliadau allanol yn ôl y gofyn. Byddwch yn cynnig arweiniad addysgol gwerthfawr, cymorth a chyngor i fyfyrwyr a gweithredu fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chyflwyno dogfennau y cytunwyd arnynt, er enghraifft; adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pwnc arbenigol perthnasol, yn ogystal â chymhwyster addysgu cydnabyddedig (Tystysgrif Addysg, TAW, C&G 7407).   Byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigedd eich hun a sut y byddwch yn parhau i ddiweddaru eich gwybodaeth o ddatblygiadau tebyg. Bydd gennych wybodaeth o’r ystod eang o anghenion dysgu a sut i gefnogi’r anghenion hyn o fewn amgylchedd dysgu.

Mae hefyd yn hanfodol eich bod chi’n gallu defnyddio MS Office, yn enwedig PowerPoint, ac yn gallu defnyddio’r Rhyngrwyd a Mewnrwydi.   Byddwch yn aelod cadarn o dîm gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych, gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl hefyd yn ddymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 01/12/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.