Work Based Assessor in Catering & Hospitality BLUA42735

Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£24,400 - £27,773 per annum
Posted
16 Nov 2016
Closes
30 Nov 2016
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Work Based Assessor in Catering & Hospitality BLUA42735

Deeside

Salary £24,400 - £27,773 per annum

12 Month Fixed Term Contract, Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Within the role, you will assess the full range of Catering and Hospitality NVQ’s at Levels 2, 3 & 4 and conduct Training Needs Analysis for candidates in the workplace. Enrolling them on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring candidate’s progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to provide a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be working towards an Assessor Qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum. With an outgoing and positive, supportive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards. Experience of front of house, including reception, housekeeping and Bar would be desirable.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of working directly with External Verifiers and Awarding Bodies are highly desirable, as are those who have previously liaised with Managers in industry and commerce.

The ability to speak fluent Welsh is desirable for this post.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 30/11/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Aseswr Arlwyo a Lletygarwch yn y Gwaith

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £24,400 - £27,773 y flwyddyn

Contract Cyfnod Penodol 12 Mis, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain, ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yn y swydd hon bydd gofyn i chi asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ Arlwyo a Lletygarwch  lefelau 2, 3 a 4 ac yn dadansoddi anghenion hyfforddi ymgeiswyr yn y gweithle.  Byddwch yn cofrestru ymgeiswyr ar gyrsiau priodol ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer mentora a dysgu iddynt. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i ddarparu portffolio tystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd bydd yn ofynnol bod gennych gymhwyster Aseswr neu’ch bod yn gweithio tuag ato, a bydd gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol Lefel 3, fan leiaf.  Bydd gennych natur glên, gadarnhaol a chefnogol a byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal ac i ddatblygu safonau ansawdd.  Byddai’n ddymunol petai gennych brofiad o waith blaen tŷ gan gynnwys y dderbynfa, cadw tŷ a gwaith bar.

Bydd gofyn i chi allu cymell eich hun a bod gennych sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cwblhau tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n rhaid bod gennych drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hun.

Byddai’n dra dymunol petai gennych brofiad o weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu, yn ogystal â phrofiad o fod wedi cysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 30/11/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.