Lecturer in Electronics & Automation BLUL42730

Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£22,377 - £35,211 per annum
Posted
16 Nov 2016
Closes
30 Nov 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Lecturer in Electronics & Automation to join them on a permanent, full time basis.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. In your role as personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will hold a Level 5 qualification in a relevant specialist subject area and a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 30/11/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Electroneg ac Awtomatiaeth

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £22,377 - £35,211 y flwyddyn

Parhaol, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain, ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi Darlithydd Electroneg ac Awtomatiaeth i ymuno â ni yn barhaol llawn amser.

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau addysgu, marcio gwaith y myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw.  Byddwch yn darparu arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni fel y bo angen.  Bydd yn rhaid i chi lunio a chwblhau dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 5 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol  a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C & G 7407.  Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth am ddatblygiadau fel hyn.  Dylech fod yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r rhain mewn amgylchfyd dysgu.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office hefyd, yn enwedig PowerPoint, a’ch bod yn gallu llywio’r rhyngrwyd a mewnrwydi.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog.  Byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 30/11/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.