Equine Unit Yard Staff BLUE41938

Location
Northop, Mold
Salary
£15,915 pro-rata per annum / £9.55 per hour (includes holiday pay)
Posted
18 Oct 2016
Closes
04 Nov 2016
Contract Type
Contract

Equine Unit Yard Staff BLUE41938

Northop

Salary £15,915 pro-rata per annum / £9.55 per hour (includes holiday pay), based on a salary assessment and relevant experience

Casual, Hourly Paid

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Within the role, you will assist in the general running of the equine yard, providing support to the Equine Outreach & Yard Manager and Assistant Manager to ensure that duties are rotated and the needs of the horses are met.

With an outgoing and positive personality, the successful candidate will hold a Level 3 qualification (or equivalent) in an equine related subject (as a minimum) and have previous equine yard experience. With a strong customer focus and excellent communication skills, you will have the ability to create effective working relationships and work with limited supervision to a high standard.

With the ability to analyse problems and select practical solutions, you will be capable of planning and prioritising work and overcome difficulties in implementation. Those who have a teaching / instructing qualification are highly desirable (however this is not essential), as are those who hold a first aid certificate.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 01/11/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Staff Iard Uned Geffylau

Llaneurgain

Cyflog £15,915 y flwyddyn  pro-rata,  £9.55 yr awr (y cynnwys tâl gwyliau), yn ddibynnol ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Achlysurol,  a Delir Fesul Awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un yn ohonynt wedi’i leoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ac sy’n hawdd teithio iddynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yn y swydd hon byddwch yn helpu i redeg yr iard ceffylau yn gyffredinol, helpu’r Rheolwr Allgymorth Ceffyleg a’r Iard Geffylau yn ogystal â’r Rheolwr Cynorthwyol i sicrhau bod dyletswyddau yn cael eu cylchdroi a bod anghenion y ceffylau yn cael eu bodloni.

Bydd gennych natur glên a chadarnhaol, yn ogystal â chymhwyster Lefel 3 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn pwnc yn gysylltiedig â cheffylau a phrofiad o weithio mewn iard ceffylau.  Byddwch yn gallu canolbwyntio’n gadarn ar gwsmeriaid a meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol, gan weithio i safon uchel gydag ychydig o oruchwyliaeth yn unig.

Byddwch yn gallu dadansoddi problemau a dewis atebion ymarferol, byddwch yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith a goresgyn anawsterau eu gweithredu.  Byddai’n dra dymunol petai gennych gymhwyster addysgu / hyfforddi (ond nid yw hyn yn hanfodol) yn ogystal â thystysgrif cymorth cyntaf.

Mae’n rhaid bod gennych drwydded yrru ddilys a’ch bod yn gallu trefnu eich cludiant eich hun.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 01/11/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.