Electoral Commissioner (Wales)

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£374 per day
Posted
14 Oct 2016
Closes
11 Nov 2016
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Electoral Commission

Electoral Commissioner, Wales

£374 per day, 4-5 days per month

Appointment to commence March 2017

The Electoral Commission is an independent body set up by the UK Parliament, responsible for regulating political party and election finance and setting standards for well-run elections.It works to support a healthy democracy, where elections and referendums are based on principles of trust, participation, and no undue influence, and in placing the voter first in everything that it does.

The Commission is now seeking to appoint a new Electoral Commissioner, Wales. As a Commissioner you will bring a track record of senior level involvement in the not for profit, private or public sector and will be able to contribute to the leadership and strategic direction of the organisation.

You will be comfortable with scrutiny from the regulated community, politicians and the wider media and the accountability this entails, and your senior level networks throughout Wales will help the Commission build and deepen its relationships and demonstrate its accountability to the Welsh Assembly for its work.

These are important times for democratic politics – if you have the motivation and passion for the challenge of regulating this area of public life, we want to hear from you.

For further information about the role, please download the candidate pack at www.veredus.co.uk reference 928326. For a confidential discussion, contact our advising consultants Jemima Dalgliesh on 0207 932 4319 or James Greengrass on 020 7932 4286.

Closing date is 5pm on Friday 11th November 2016.

 

 

Y Comisiwn Etholiadol

Comisiynydd Etholiadol, Cymru

£374 y dydd, 4-5 diwrnod y mis

Penodiad i gychwyn ym mis Mawrth 2017

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn gorff annibynnol a grëwyd gan Senedd y DU, yn gyfrifol am reoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol ac etholiadau a gosod safonau ar gyfer etholiadau a gynhelir yn dda.Mae'n gweithio i gefnogi democratiaeth iach, lle mae etholiadau a refferenda yn seiliedig ar egwyddorion o ymddiriedaeth, cyfranogiad, a dim dylanwad gorfodol, a rhoi'r pleidleisiwr yn gyntaf ym mhopeth y mae'n gwneud.

Mae'r Comisiwn am benodi Comisiynydd Etholiadol, Cymru, newydd. Fel Comisiynydd byddwch wedi gweithio ar lefel uwch yn y sector nid er elw, preifat neu gyhoeddus, a byddwch yn gallu cyfrannu at arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol y sefydliad.

Byddwch yn gyfforddus gyda chraffu gan y gymuned rheoleiddio, gwleidyddion a'r cyfryngau yn ehangach, a'r atebolrwydd sydd ynghlwm wrth hyn, a bydd eich rhwydweithiau lefel uwch trwy Gymru yn helpu'r Comisiwn i adeiladu a chryfhau perthnasau ac arddangos ei atebolrwydd i'r Cynulliad Cenedlaethol am ei waith.

Mae'r rhain yn amseroedd pwysig o ran gwleidyddiaeth ddemocrataidd - os ydych chi yn frwd ac yn barod ar gyfer yr her o reoleiddio'r maes hwn o fywyd cyhoeddus, rydym ni am glywed gennych.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch y rôl, lawrlwythwch y pecyn i ymgeiswyr yn www.veredus.co.uk cyfeirnod 928326. I gael trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â'n hymgynghorwyr cynghorol ar Jemima Dalgliesh ar 0207 932 4319 neu James Greengrass ar 020 7932 4286.

Y dyddiad cau yw 5pm ddydd Gwener 11 Tachwedd 2016.

 

 

 

More jobs like this