Team Co-ordinator (HR Support)

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£20,147 - £24,500 pro rata per annum
Posted
14 Oct 2016
Closes
31 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Team Co-ordinator (HR Support)

Fixed term until 31 May 2017  

Grade B - £20,147 - £24,500 pro rata per annum

37 hours per week

Cardiff

The Team Co-ordinator (HR Support) supports the coordination of the Arts Council of Wales’ HR activities by providing administrative assistance to the Manager (Human Resources). This includes the planning, preparation and coordination of day to day tasks such as the administration and maintenance of the HR system, sourcing and arranging relevant learning and development, assisting with recruitment and selection and assisting with the implementation of the Welsh Language Standards.

You will be qualified to CIPD level 3 or equivalent and will have a good understanding of HR processes and procedures and employment legislation.  You will have proven experience in a similar role, providing first line support within a small, busy HR team, and an awareness of the responsibilities associated with supporting staff and handling confidential, sensitive and staff information.

Fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a pension scheme. We work in both English and Welsh. For further details and an application form, please contact 02920 441 372 or visit www.arts.wales.jobs.

Closing Date: Monday 31 October 2016 (All applications must be received by midday)

Interview Date: Tuesday 15 November 2016

Applications should be sent to humanresourcesdepartment@arts.wales

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and warmly welcome applications from all sections of the community.

 

 

Cydlynydd Tîm (Cefnogi Adnoddau Dynol)

Cyfnod penodedig tan 31 Mai 2017

Graddfa B - £20,147 - £24,500 y flwyddyn pro rata

37 awr yr wythnos

Caerdydd

Cefnoga'r Cydlynydd Tîm (Cefnogi Adnoddau Dynol) gydlynu gweithgareddau Adnoddau Dynol Cyngor Celfyddydau Cymru drwy ddarparu cymorth gweinyddol i'r  Rheolwr Adnoddau Dynol. Mae hyn yn cynnwys: cynllunio, paratoi a chydlynu tasgau beunyddiol megis gweinyddu a chynnal y system Adnoddau Dynol, dod o hyd i ddatblygiad a dysgu perthnasol a'u trefnu, cynorthwyo gyda recriwtio a dewis a chynorthwyo gyda gweithredu Safonau'r Gymraeg.

Bydd gennych gymwysterau hyd at lefel 3 y Sefydliad Siartredig o Bersonél a Datblygiad (CIPD) neu gyfateb a bydd gennych ddealltwriaeth dda o brosesau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol a deddfwriaeth gyflogaeth. Bydd gennych brofiad hysbys mewn swydd debyg gan ddarparu cefnogaeth yn y rheng gyntaf mewn tîm bychan, prysur ym maes Adnoddau Dynol ac ymwybyddiaeth o'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â chefnogi staff a thrin gwybodaeth gyfrinachol a sensitif a gwybodaeth am y staff.

Mae medru Cymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys: oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.  Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.  Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ffoniwch 02920 441 372 neu ewch i: www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: Llun 31 Hydref 2016 (rhaid cael pob cais erbyn hanner dydd)

Dyddiad y cyfweliad: Mawrth 15 Tachwedd 2016

Dylid anfon ffurflenni cais at humanresourcesdepartment@arts.wales

O ran recriwtio, gweithredwn bolisi cyfle cyfartal a chroesawn yn wresog geisiadau o bob rhan o'r gymuned.