Lecturer in ESOL BLUL41841

Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£22,377 - £37,867 pro rata per annum
Posted
13 Oct 2016
Closes
27 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Lecturer in ESOL BLUL41841
Deeside
Salary £22,377 - £37,867 pro rata per annum, based on salary assessment and relevant experience
Permanent, Part Time (0.5)

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Lecturer in ESOL to join them on a permanent, part time basis (0.5).

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. In your role as personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will hold a Level 5 ESOL qualification such as CELTA or Trinity Cert TESOL coupled with a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 27/10/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd ESOL

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £ 22,377 - £ 37,867 pro rata y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Rhan Amser (0.5)

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 staff ar ragor na 5 safle mewn lleoliadau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi Darlithydd ESOL i ymuno â ni mewn swydd achlysurol a delir fesul awr.

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau addysgu, marcio gwaith y myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a sefydliadau allanol yn ôl y galw.  Byddwch yn darparu arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni fel y bo angen.  Bydd yn rhaid i chi lunio a chwblhau dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gennych gymhwyster ESOL Lefel 5, fel CELTA neu Trinity Cert TESOL, ynghyd â chymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407.  Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth am ddatblygiadau fel hyn.  Dylech wybod hefyd am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r rhain mewn amgylchfyd dysgu.

Mae’n hanfodol hefyd eich bod yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, yn enwedig PowerPoint, a’ch bod yn gallu llywio’r rhyngrwyd a mewnrwydi.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 27/10/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.