Lecturer in A Level and GCSE Spanish BLUL41749

Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
Salary £22,377 - £35,211 pro rata per annum, based on salary assessment and relevant experience
Posted
10 Oct 2016
Closes
27 Oct 2016
Ref
BLUL41749
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Lecturer in A Level and GCSE Spanish BLUL41749
Yale Campus, Wrexham
Salary £22,377 - £35,211 pro rata per annum, based on salary assessment and relevant experience
Permanent, Part-Time (0.71 FTE)

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

An exciting opportunity has arisen for a Lecturer in A Level and GCSE Spanish to join them on permanent part-time basis (0.71 FTE) where you will teach on A2, AS and GCSE Spanish Groups.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and external organisations as required. You will also be providing valuable educational support and guidance for students in your role as personal tutor and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.  A Level lecturers also contribute to the skills challenges programme for A Level students, and there would be an expectation that the successful candidate would take on responsibility for a group, in addition to a Personal Tutor (pastoral support) role.

The successful candidate will be qualified to Degree Level (or equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area along with a teaching qualification (Cert Ed, PGCE, C&G 7407). You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The position requires a fluent Spanish speaker, whilst the ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 23/10/16

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Sbaeneg Safon Uwch a TGAU
Safle Iâl, Wrecsam
Cyflog £22,377 - £35,211 pro rata y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd barhaol, ran-amser (Cyfwerth â 0.71 swydd amser llawn)

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Dyma gyfle cyffrous i ddarlithydd Sbaeneg Safon Uwch a TGAU i ymuno â ni mewn swydd barhaol ran-amser (0.71 Cyfwerth â swydd lawn amser) lle byddwch yn dysgu Sbaeneg i grwpiau TGAU, UG ac A2.

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau addysgu, marcio gwaith y myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a sefydliadau allanol yn ôl y galw.  Byddwch yn darparu arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni fel y bo angen.  Bydd yn rhaid i chi lunio a chwblhau dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.  Mae darlithwyr Safon Uwch hefyd yn cyfrannu at y rhaglen heriau sgiliau ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch, a byddai disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gymryd cyfrifoldeb am grŵp, yn ogystal â bod yn Diwtor Personol (cymorth bugeiliol).

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel Gradd (neu gymhwyster cyfwerth â Lefel 6 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, ynghyd â chymhwyster dysgu (Tystysgrif Addysg, TAR, C&G 7407).  Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth am y datblygiadau hyn.  Dylech wybod hefyd am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r rhain mewn amgylchfyd dysgu.

Mae’n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, yn enwedig PowerPoint, a’ch bod yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd a mewnrwydi.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog.  Byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Mae angen siaradwr Sbaeneg rhugl ar gyfer y swydd hon, a byddai gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 23/10/16

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.