Media Officer (maternity Cover)

Recruiter
Location
CARDIFF (Office)
Salary
£18,993 PA (Gross)
Posted
10 Oct 2016
Closes
07 Nov 2016
Ref
CAP0241
Contract Type
Temporary

Contract Type: Maternity cover – 10 Months

 

Who we are

Oxfam is a global movement of millions of people who share the belief that, in a world rich in resources, poverty isn't inevitable. In just 15 years, extreme poverty has been halved. 15 more years and we can end it for good. To spread that change and make it last, political solutions are also needed to tackle the root causes of poverty and create societies where empowered individuals can thrive. Oxfam Cymru works to overcome poverty and economic inequality in Wales and to advocate for long-lasting changes world-wide to help the world’s poorest people. We’re currently recruiting a Media Officer (maternity cover) to raise awareness of our campaigns and programme work in Wales, as well as Oxfam’s humanitarian and development work across the world. 

  

The role

Working closely with colleagues across Oxfam Cymru and Oxfam GB, you will work to maximise media coverage for Oxfam Cymru’s domestic and international work through both reactive and proactive engagement. This includes acting as Oxfam Cymru’s Welsh language spokesperson. You will also be responsible for Oxfam Cymru’s social media channels and online content. The successful candidate will support the campaigns team to raise awareness of Oxfam Cymru’s work and campaigns, and will support the creation of impactful communication and marketing resources.

 

What we are looking for

This role requires a driven and enthusiastic person, who can work well independently whilst also being a great team player. We are looking for a motivated individual who will confidently write press releases, create engaging online content and undertake Welsh-language interviews to effectively communicate Oxfam’s messages to decision makers and the public. You will have an avid interest in international development, humanitarian issues and poverty and economic inequality in Wales. Finally, you will be fully bilingual with strong English and Welsh language skills, speaking and writing confidently in both languages.

  To apply

If you believe that you possess the experience, knowledge and skill needed to fulfil this role we would like to hear from you. PLEASE NOTE THAT THE INTERVIEW WILL BE BILINGUAL.

 

Closing date: Thursday 20 October 2016, 5pm

Interviews:  Wednesday 2 November 2016, Cardiff

Start date: from 28th November 2016

 

______________

 

Swyddog y Cyfryngau

Y Math o Gontract: Swydd cyfnod mamolaeth – 10 Mis

 

Pwy ydym ni

Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o filiynau o bobl sy'n rhannu'r gred nad yw tlodi yn anochel mewn byd sy'n gyfoethog o ran adnoddau. Mewn prin 15 mlynedd, mae tlodi eithafol wedi cael ei haneru. 15 mlynedd arall, a gallwn gael gwared arno am byth. Er mwyn lledaenu'r newid hwnnw a pheri iddo barhau, mae hefyd angen datrysiadau gwleidyddol i fynd i'r afael â gwraidd y broblem tlodi, ac i greu cymdeithasau lle gall unigolion sydd wedi'u grymuso ffynnu. Mae Oxfam Cymru yn gweithio i drechu tlodi ac anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru, ac i ddadlau dros newidiadau hirbarhaol ledled y byd i helpu'r bobl dlotaf. Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Swyddog y Cyfryngau (swydd cyfnod mamolaeth) i godi ymwybyddiaeth o'n hymgyrchoedd a'n rhaglen waith yng Nghymru, yn ogystal ag o waith dyngarol a datblygu Oxfam ledled y byd.

 

 Y rôl

Trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr ledled Oxfam Cymru ac Oxfam GB, byddwch yn gweithio i ddenu cymaint â phosibl o sylw'r cyfryngau at waith Oxfam Cymru yn y wlad hon ac yn rhyngwladol, a hynny trwy weithio’n rhagweithiol ac yn adweithiol. Bydd hyn yn cynnwys gweithredu fel llefarydd cyfrwng y Gymraeg Oxfam Cymru. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sianeli cyfryngau cymdeithasol a chynnwys ar-lein Oxfam Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi’r tîm ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth o waith ac ymgyrchoedd Oxfam Cymru, ac yn helpu i greu adnoddau cyfathrebu a marchnata  trawiadol.

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Mae’r rôl yn gofyn am berson ymroddgar a brwdfrydig, sy’n hapus i weithio’n annibynnol ond sydd hefyd yn mwynhau gweithio mewn tîm. Rydym yn edrych am unigolyn fydd yn hyderus wrth ysgrifennu datganiadau i’r wasg, creu cynnwys atyniadol ar gyfer y we a bod yn llefarydd Cymraeg ar gyfer y sefydliad gan rannu negeseuon Oxfam yn effeithiol gyda rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’r cyhoedd. Bydd gennych ddiddordeb brwd mewn datblygu rhyngwladol, materion dyngarol, a thlodi ac anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru. Yn olaf, bydd gennych sgiliau cryf o ran y Gymraeg a'r Saesneg, a byddwch yn gallu siarad ac ysgrifennu'n hyderus yn y ddwy iaith.

 

 

Gwneud cais

Os ydych o'r farn bod gennych y profiad, yr wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r rôl hon, byddem yn falch o glywed gennych. NODWCH Y BYDD Y CYFWELIAD YN CAEL EI GYNNAL YN DDWYIEITHOG. 

Dyddiad Cau: Dydd Iau 20 Hydref 2016, 5pm

Cyfweliadau: Dydd Mercher 2 Tachwedd 2016, Caerdydd

Dyddiad dechrau: o 28 Tachwedd 2016